Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza procesu nagrzewania w oparciu o rozwiązanie zagadnienia odwrotnego dla równania przewodnictwa ciepła

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Analysis of the Heating Process Based on the Solution to the Inverse Problem for the Heat Conduction Equation

Language

polish

Keywords
PL
  • zagadnienie odwrotne
  • wymiana ciepła
  • równanie przewodnictwa ciepła
  • obróbka cieplna
EN
  • inverse problem
  • heat exchange
  • heat conduction equation
  • heat treatment
Abstract

PL Praca obejmuje badania numeryczne oraz eksperymentalne z zakresu wymiany ciepła. W części obliczeniowej pracy rozwiązano niestacjonarne równanie przewodnictwa ciepła umożliwiające obliczenie temperatury na brzegu walca. Na potrzeby badań zdudowano modele obliczeniowe, w tym model nieliniowy, bazujące na metodzie zagadnienia odwrotnego. Przeanalizowano wrażliwość rozwiązania zagadnienia odwrotnego na błędy pomiaru temperatury oraz zabudowy termoelementów z wykorzystaniem algorytmy SVD. Część eksperymentalna pracy obejmowała badania pozwalające na wyznaczenie obszaru izotermicznego walca. W celu ustalenia położenia punktów pomiaru temperatury w obszarze izotermicznym rozwiązano, w środowisku freeFEM++, zagadnienie proste przy założonej temperaturze na brzegu, wyrażonej za pomocą wielomianów Czebyszewa. Zasadnicze badania eksperymentalne wykonano dla trzech procesów nagrzewania do temperatury 550 oC w azocie. Procesy nagrzewania przeprowadzono dla różnych szybkości nagrzewania oraz prędkości przepływu gazu w komorze pieca.

EN The paper includes numerical calculations and experimental research focused on the heat exchange. In the computational part of the paper, the unsteady heat conduction equation enabling to calculate temperature on the edge of a cylinder. In order to conduct research, computational models were built, including the non-linear one, being based on the method of the inverse problem. Sensitivity of the solution to the inverse problem towards errors in temperature measurements and installation errors was analyzed, using the SVD algorithms. The experimental part of the work included tests allowing for determining the isothermal area of the cylinder. To determine the locations of measurement points in the isothermal area, the direct problem with the assumed temperature on the boundary, expressed using the Chebyshev polynomials, was solved in the freeFEM++ environment. Fundamental experimental tests were conducted for three processes of heating in nitrogen up to temperature of 550oC. Heating processes were conducted for different heating rates and different velocities of gas flow in the furnace chamber.

Number of pages

114

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1618

On-line catalog

to201580713

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jan Taler

Place

Kraków, Polska

Date

05.12.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jarosław Bartoszewicz

Place

Poznań, Polska

Date

26.11.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

18.12.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: technika cieplna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.