Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ uszkodzeń mechanicznych na wzrost obciążeń cieplnych materiału izolacyjnego pojazdu orbitalnego

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Effect of mechanical damage on thermal loads growth in insulating material of orbital vehicle

Language

polish

Keywords
PL
  • system osłony termicznej
  • nagrzewanie aerodynamiczne
EN
  • thermal protection system
  • aerodynamic heating
Abstract

PL Praca dotyczy zbadania wpływu zmiany właściwości termicznych izolacji poszycia statku orbitalnego przez dodanie do powłoki ochronnej materiału przewodzącego o dużej wartości ciepła właściwego w postaci dodatkowej warstwy lub jako domieszki warstwy izolacyjnej. Obliczenia w pierwszej części pracy zrealizowano za pomocą oprogramowania komercyjnego ANSYS, w którym wykonano analizę termomechaniczną. W drugiej części pracy wykonano analizę termiczną za pomocą kodu numerycznego napisanego w środowisku FreeFem++. W ten sposób uzyskane zostały porównywalne warunki wymiany ciepła na powierzchni zewnętrznej uszkodzonej płytki w obu środowiskach (ANSYS i FreeFem++) z wynikami zamieszczonymi w literaturze. W trzeciej części pracy zaproponowano dwa rozwiązania dotyczące umieszczenia dodatkowego materiału w istniejącej izolacji: w postaci cienkiej warstwy przewodzącej umieszczonej na całej szerokości izolacji oraz opiłków metalu rozmieszczonych równomiernie w izolacji. Stwierdzono, że w obu zastosowanych metodach zaletą jest opóźnienie wzrostu temperatury na powierzchni poszycia pojazdu kosmicznego.

EN Thesis refers to investigate the effect of changes properties of thermal insulation on underlying structure in orbital vehicle by adding a protective coating of conductive material with high specific heat in the form of an additional layer or as a dopant of insulating layer. The calculations in the first part of the study was realized using the commercial software ANSYS, wherein the thermo-mechanical analysis was performed. In the second part of thesis was performed thermal analysis using a numerical code written in FreeFem++ environment. There was obtained comparable conditions of heat exchange on the outer surface of the damaged tile in both environments (ANSYS and FreeFem++) with the results given in the literature. In the third part of thesis was proposed two solutions for the placement of additional material in the existing isolation: a thin conductive layer located over the entire width of the insulation and metal filings evenly distributed in isolation. It was found, that both used methods advantage is the delay temperature increase on the surface of the tile in spacecraft.

Number of pages

130

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

mechanics

Signature of printed version

DrOIN 1623

On-line catalog

to201580720

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Michał Ciałkowski

Place

Poznań, Polska

Date

26.11.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Janusz Zmywaczyk

Place

Warszawa, Polska

Date

26.11.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.12.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: technika cieplna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.