Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza wpływu lepkości pompowanej cieczy na sprawność objętościową pomp zębatych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Analysis of the impact of viscosity of the pumped liquid on volumetric efficiency of gear pumps

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • pompy zębate
  • badania stanowiskowe
  • ciecze lepkie
  • sprawność objętościowa
EN
  • gear pumps
  • test in the stand
  • viscous liquid
  • volumetric efficiency
Streszczenie

PL W pracy dokonano przeglądu literatury, z którego wynika, że jest za mało wiedzy na temat wpływu lepkości cieczy spożywczych (w zakresie 0,5-15 Pa•s), na sprawność objętościową pomp. Dlatego też w ramach pracy opracowano oryginalne stanowisko do badań pomp zębatych oraz dobrano ciecze modelowe, które wykorzystywano do eksperymentu. Z przeprowadzonych badań wynikło, że sprawność objętościowa jest funkcją lepkości pompowanej cieczy. Wyróżnić można trzy obszary lepkości, w których sprawność objętościowa charakteryzuje się odmiennymi tendencjami. Na podstawie uzyskanych wyników badań oraz badań literaturowych zweryfikowano (obszar I) oraz opracowano dla obszaru II i obszaru III równania matematyczne aproksymujące przebieg punktów eksperymentalnych w poszczególnych obszarach. Dodatkowo w celu poznania zjawisk zachodzących w pompie podczas przetłaczania cieczy o dużej lepkości (obszar III) zbudowano stanowisko do wizualizacji przepływu.

EN The thesis presents literature review which demonstrates that there is a little of knowledge concerning the influence of food industry fluids viscosity (ranging from 0,5 to 15 Pa•s) on a pump volumetric efficiency. Therefore, within the thesis, an unconventional testing stand for selected pumps studies was designed and the model fluids, which were used during the experiments were selected as well. The research has shown, that the volumetric efficiency is a function of the fluid viscosity that is being pumped. Three zones of viscosity values were distinguished where the volumetric efficiency was characterized by different tendency Basing on the research results and literature review, verification (zone I) was made and mathematical equations (zones II and III) were derived which approximates the course of the experimental points in specific zones. Additionally, for the purpose of better understanding the phenomena which occur in the pump during the high viscous fluid transport (zone III), the test stand for the flow visualization was built.

Liczba stron

102

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1629

Katalog on-line

to201580721

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Roman Hejft

Miejsce

Białystok, Polska

Data

03.11.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jarosław Bartoszewicz

Miejsce

Poznań, Polska

Data

03.11.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

02.12.2014

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: procesy produkcyjne, pompy wyporowe, inżynieria żywności