Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ograniczanie ryzyka zagrożeń w transporcie drogowym przez zastosowanie systemu monitorowania towarów niebezpiecznych

Authors

Promoter

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Risk reduction in road transport by the use of the monitoring system of dangerous goods

Language

polish

Keywords
PL
  • transport drogowy
  • towary niebezpieczne
  • system bezpieczeństwa
  • ocena ryzyka
EN
  • road transport
  • dangerous goods
  • safety system
  • risk assesment
Abstract

PL W pierwszej części przedstawiono m. in. skalę przewozu towarów niebezpiecznych (TN), przykłady wypadków z udziałem TN na świecie oraz przegląd literatury. W drugiej części przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących modelu systemu monitorowania TN. W/w model został zaimplementowany w zarządzaniu ryzykiem zagrożeń opartym o metodę Trans-Risk. Przeprowadzono również ocenę ryzyka zagrożeń dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych dużego ryzyka (TNDR). Składowymi obszaru analiz były m. in. drogi krajowe w Polsce oraz ludność przebywająca w ich otoczeniu. Podczas kwantyfikacji poziomów strat zastosowano metodę obliczania gęstości zaludnienia uwzględniającą dobową migrację ludności. Zaprezentowano elementy systemu monitorowania TN: analizę wypadków z udziałem TN w Polsce, system monitorowania dostępności miejsc parkingowych dla pojazdów z TN, krajową bazę danych z informacjami o skali transportu TNDR oraz aplikację do wyznaczania najkorzystniejszej trasy przejazdu pojazdów transportujących TNDR. Rozprawa stanowi rozwiązanie istotnych problemów związanych z ograniczaniem ryzyka zagrożeń w transporcie drogowym TNDR.

EN The first part presents, among others the scale of transport of dangerous goods, examples of accidents involving dangerous goods (DG) in the world and a literature review. The second part presents findings of own research on a monitoring system model of DG. The above mentioned model has been implemented in risk management based on the Trans-Risk method. The risk assessment for road transport of high risk dangerous goods (HRDG) was also carried out. Research area components included, among others national roads in Poland and people living in their surroundings. During the quantification of loss levels, the method of calculating the population density including the population daily migration was applied. Elements of the monitoring system of DG are presented: the analysis of accidents involving DG in Poland, the monitoring system of availability of parking spaces for vehicles with DG, the national database including information on the transport scale of HRDG and the application for determining the most-favoured route for vehicles carrying HRDG. This dissertation solves significant problems related to risk reduction in road transport of HRDG.

Number of pages

125

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 2022

On-line catalog

to2020500377

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Katarzyna Chruzik

Place

Dąbrowa Górnicza, Polska

Date

21.06.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jarosław Prońko

Place

Kielce, Polska

Date

16.06.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.07.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznym w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.