Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ograniczanie ryzyka zagrożeń w transporcie drogowym przez zastosowanie systemu monitorowania towarów niebezpiecznych

Autorzy

Promotor

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Risk reduction in road transport by the use of the monitoring system of dangerous goods

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • transport drogowy
  • towary niebezpieczne
  • system bezpieczeństwa
  • ocena ryzyka
EN
  • road transport
  • dangerous goods
  • safety system
  • risk assesment
Streszczenie

PL W pierwszej części przedstawiono m. in. skalę przewozu towarów niebezpiecznych (TN), przykłady wypadków z udziałem TN na świecie oraz przegląd literatury. W drugiej części przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących modelu systemu monitorowania TN. W/w model został zaimplementowany w zarządzaniu ryzykiem zagrożeń opartym o metodę Trans-Risk. Przeprowadzono również ocenę ryzyka zagrożeń dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych dużego ryzyka (TNDR). Składowymi obszaru analiz były m. in. drogi krajowe w Polsce oraz ludność przebywająca w ich otoczeniu. Podczas kwantyfikacji poziomów strat zastosowano metodę obliczania gęstości zaludnienia uwzględniającą dobową migrację ludności. Zaprezentowano elementy systemu monitorowania TN: analizę wypadków z udziałem TN w Polsce, system monitorowania dostępności miejsc parkingowych dla pojazdów z TN, krajową bazę danych z informacjami o skali transportu TNDR oraz aplikację do wyznaczania najkorzystniejszej trasy przejazdu pojazdów transportujących TNDR. Rozprawa stanowi rozwiązanie istotnych problemów związanych z ograniczaniem ryzyka zagrożeń w transporcie drogowym TNDR.

EN The first part presents, among others the scale of transport of dangerous goods, examples of accidents involving dangerous goods (DG) in the world and a literature review. The second part presents findings of own research on a monitoring system model of DG. The above mentioned model has been implemented in risk management based on the Trans-Risk method. The risk assessment for road transport of high risk dangerous goods (HRDG) was also carried out. Research area components included, among others national roads in Poland and people living in their surroundings. During the quantification of loss levels, the method of calculating the population density including the population daily migration was applied. Elements of the monitoring system of DG are presented: the analysis of accidents involving DG in Poland, the monitoring system of availability of parking spaces for vehicles with DG, the national database including information on the transport scale of HRDG and the application for determining the most-favoured route for vehicles carrying HRDG. This dissertation solves significant problems related to risk reduction in road transport of HRDG.

Liczba stron

125

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2022

Katalog on-line

to2020500377

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Katarzyna Chruzik

Miejsce

Dąbrowa Górnicza, Polska

Data

21.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jarosław Prońko

Miejsce

Kielce, Polska

Data

16.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.07.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznym w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport