Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badanie możliwości zastosowania teorii ograniczeń w przedsiębiorstwach o niskim stopniu automatyzacji produkcji

Authors

[ 1 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Abstract

PL Praca obejmuje zagadnienia teoretyczne z zakresu teorii ograniczeń (ang. Theory of Constraints; TOC) oraz zagadnienia związane z maksymalizacją mocy produkcyjnych za pomocą założeń TOC na przykładzie badań i wdrożenia w przedsiębiorstwie o niskim stopniu automatyzacji produkcji małoseryjnej oraz jednostkowej o dużej zmienności cech jednostkowych wyrobów z grupy MSP. W części dotyczącej analizy literaturowej przedstawiono genezę powstania i podstawowe pojęcia TOC. Omówiono również systemy miar oraz ogólne kroki postępowania podczas wdrażania teorii ograniczeń. Cześć teoretyczna poświęcona została sprecyzowaniu celu podjęcia badań, problemu naukowego i określeniu głównych tez pracy. Omówiono także cechy charakterystyczne modelu przedsiębiorstwa i założenia dotyczące konkretnego przypadku, a także zakres pracy. Część badawcza obejmuje opis działań podjętych dla uzyskania poprawy wskaźników oceny produkcji. Opisano bieżącą ocenę mocy produkcyjnych modelowego przedsiębiorstwa i efekty uzyskane przez zastosowane rozwiązania. Na ich podstawie podjęto się zdefiniowania podstawowych problemów. Znajomość problemów stałą się bazą do propozycji praktycznych zmian, umożliwiających zwiększenie zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Doświadczenia praktyczne wskazały na konieczność weryfikacji pięciu kroków postępowania klasycznej teorii ograniczeń. W jej wyniku zaproponowano autorską metodę siedmiu kroków. Zaproponowana kolejność działań, uzyskane efekty oraz wnioski końcowe w postaci algorytmu postępowania i korzyści z zastosowanych rozwiązań wykazują skuteczność zmodyfikowanej filozofii TOC w dążeniu do usprawnień produkcyjnych. Wynikająca z potrzeby zachowania naturalnej równomierności metoda wachlarza wewnętrznego jest autorską propozycją rozwiązania organizacyjnego sprzyjającego eliminacji ograniczeń strumienia przepływu produkcji. Jako wachlarz zewnętrzny, metoda służy do organizacji produkcji w sposób zapewniający możliwość sezonowego wzrostu zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Dziesiątki udanych prób cząstkowych i symulacji nie gwarantują sukcesu całości wdrożenia. Z całą pewnością jednak o mały krok przybliżają do prawdy i pogłębiają wiedzę, wzbogacając doświadczenie. Praca jest zaledwie przykładem oraz jedną z możliwych form rozumienia założeń teorii ograniczeń i jej implementacji w praktyce. Wdrożenie przeprowadzono na żywym organizmie produkcyjnym. Z uwagi na zobowiązania autora rozprawy dotyczące zachowania tajemnicy służbowej, nie było możliwym przedstawienie w tej pracy wielu danych dotyczących szczegółów. Dotyczy to zarówno istniejących, jak i modyfikowanych w trakcie badań rozwiązań technicznych i technologicznych, wynikających z autorskich rozwiązań przedsiębiorstwa i stanowiących jego wartościową własność. Z tych samych powodów nie można było w pracy przedstawić wielu informacji szczegółowych, dotyczących zmian wartości wskaźników finansowych uzyskanych przy pomocy przeprowadzonych badań i wdrożenia. Praca może zawierać pewne skróty myślowe, zwroty, sformułowania oraz stwierdzenia „warsztatowe”. Przy całym szacunku oraz uznaniu dla piękna i poprawności języka polskiego oraz mimo świadomości w tym zakresie, z uwagi na wieloletnie praktyczne doświadczenie zawodowe autora, nie zawsze udało się ich uniknąć.

EN The dissertation includes theoretical problems of the Theory of Constraints (TOC) and the problems related to maximizing production capacity by using the assumptions of TOC, which is discussed through the example of studies and implementation performed in a low degree of automation factory (from the group of small and medium enterprises) for small-lot and piece production with high variation in individual characteristics of products. In the part which contains a literature review the genesis and fundamental conceptions of TOC are presented. Measurement systems and general steps in implementation of TOC are also discussed. The theoretical part of this dissertation is devoted to specifying the aim of this research, the scientific problem and to determining the thesis statement. Moreover, some characteristics of the enterprise model, the assumptions that refer to a specific case as well as the scope of this work are discussed. The research part includes a description of the actions taken to improve the rates for production assessment. Current evaluation of the production capacity of the model enterprise and the results from the applied solutions are described. It has been the basis for determining the fundamental problems. Familiarity of the problems, in turn, has become a foundation of the proposed practical changes leading to an increase in production capacity of the enterprise. Practical experience has indicated that the five steps within the classical TOC need to be verified. Consequently, a new, seven-step method, developed by the author, is discussed. The proposed sequence of actions, the effects gained as well as conclusions in the form of an algorithm and the benefits from the solutions show efficiency of the modified TOC philosophy in production improvements. The internal fan method developed by the author, resulting from the need to preserve a natural uniformity, is a proposal of an organizational solution which favors elimination of constraints of the production stream. As the external fan, the method is used to organize production in a way that ensures a seasonal increase in production capacity of the enterprise. Dozens of fragmentary trials and simulations do not guarantee that the whole implementation will be a success. But definitely they bring us closer to truth and deepen our knowledge, enriching our experience. The dissertation is merely an example and one of many possible forms of understanding of the TOC assumptions and a practical application of the theory. The implementation is carried out by working with a living production organism. Due to the business confidentiality obligations imposed on the author, giving any detailed data has not been possible. It refers both to the existing technical and technological solutions and the ones which were modified during the investigations, resulting from the ideas developed by the author and comprising valuable property of the enterprise. For the same reasons it has not been possible to present much detailed information on the changes in values of financial rates obtained by means of the studies and implementation. The work may contain some mental shortcuts as well as “workshop” phrases, wording and statements. Attempts to avoid them have not always been successful because of a long-term professional experience of the author, despite his great respect for beauty and correctness of the Polish language, and his awareness of these matters.

Number of pages

176

Signature of printed version

DrOIN 1540

On-line catalog

to201480411

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Adam Hamrol

Place

Poznań, Polska

Date

05.12.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Andrzej Jardzioch

Place

Szczecin, Polska

Date

04.12.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.12.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: zarządzanie produkcją

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.