Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w systemie użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego sił powietrznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Risk management in the tactical aircraft operating system of the air force

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie ryzykiem
  • lotnictwo taktyczne
  • system użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego
  • elementy systemów bezpieczeństwa
EN
  • risk management
  • tactical air force
  • tactical aircraft operating system
  • safety systems components
Streszczenie

PL Problematyka badawcza rozprawy dotyczy zarządzania ryzykiem zagrożeń w systemie użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego sił powietrznych. W pierwszej części rozprawy zostaje omówiona problematyka badawcza oraz lotnictwo taktyczne jako uogólniony obszar analiz. W drugiej części z systemu lotnictwa taktycznego wydzielony zostaje system użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego jako zagregowana domena analiz. Domena analiz zadanie lotnicze staje się przedmiotem szczegółowych badań. Trzecia część dotyczy elementów systemów bezpieczeństwa funkcjonujących w lotnictwie taktycznym. Czwarta część została poświęcona procesowi identyfikacji zagrożeń w domenie zadanie lotnicze systemu użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego Su-22M4. W arkuszu HIM zastosowano metodę „6M” rozpoznawania źródeł zagrożeń. W piątej części opracowano autorski model ryzyka przewidziany do zastosowań w systemie użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego. Zastosowanie modelu ryzyka zostaje przedstawione na przykładzie oceny ryzyka zagrożeń generowanych w domenie zadanie lotnicze systemu użytkowania samolotów Su-22M4.

EN The research conducted within the dissertation concern the hazards risk management processes in the tactical aircraft operating system of the air force. In the first part of the dissertation, the research issue is discussed and the tactical air force as a generalized area of interests is described. In the second part the tactical aircraft operating system, as a component system of the tactical air force system, is presented in an innovative form of an aggregated analysis domain. One of its component domains – namely the air task domain – constitutes the subject of further detailed research. Third part concerns the safety systems components that are functioning in the tactical air force. Within the fourth part the hazards identification process is carried out in the air task domain of the Su-22M4 tactical aircraft operating system. In the HIM spreadsheet new “6M” method of hazard sources recognition is implemented. In the fifth part an original risk model dedicated to use in the tactical aircraft operating system, was developed. The application of the original risk model is presented on the example of hazards risk assessment in the air task domain of the Su-22M4.

Liczba stron

196

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2032

Katalog on-line

to2020500386

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Leszek Cwojdziński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

14.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Mariusz Zieja

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

20.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

24.06.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport, w specjalności: inżynieria bezpieczeństwa w transporcie