Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Modelowanie oddziaływań menadżerskich instytucjonalnego lidera biznesu na regionalne otoczenie edukacyjne

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The Managerial Interaction Modelling of the Institutional Business Leader upon the Regional Educational Surrounding

Language

polish

Keywords
PL
 • instytucjonalny lider
 • modelowanie oddziaływań
 • regionalne otoczenie edukacyjne
 • społeczna odpowiedzialność biznesowa (CSR)
 • grono wydobywcze
 • lider biznesu
 • oddziaływania menadżerskie
 • model oddziaływań menadżerskich
 • oddziaływania przez standardy CSR
 • metodyka modelowania oddziaływań menadżerskich
 • metodyka badania stanu CSR
 • modele standardów CSR
 • turbulentne otoczenie regionalne
 • wzorzec CSR
EN
 • institutional leader
 • interaction modelling
 • regional educational surrounding
 • Corporate Social Responsibility (CSR)
 • mining group
 • business leader
 • managerial interaction
 • managerial interaction models
 • interactions through CSR standards
 • methodology of managerial interaction modelling
 • methodology of CSR condition examination
 • CSR standard models
 • turbulent regional surrounding
 • a CSR example
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy było poszukiwanie modelu oddziaływań menadżerskich instytucjonalnego lidera biznesu na regionalne otoczenie edukacyjne w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu. Proces budowania modelu wynika z potrzeby wskazań możliwości kształtowania oddziaływań menadżerskich pionu wydobywczego instytucjonalnego lidera na otoczenie, dla rozwoju edukacji. Do przeprowadzonych badań wybrano jednego ze światowych liderów produkcji miedzi i srebra, który jako instytucjonalny lider wydobywczy zrywa ze stereotypem bycia społecznie odpowiedzialnym dla marki i zysków na rzecz oddziaływań dla jeszcze większego związania z regionem (tym bardziej, że pion wydobywczy tegoż lidera swoją strukturą przypomina specyficzne grono wydobywcze). Treść rozprawy została ujęta we dwóch egzemplarzach. Pierwsza część właściwa składa się z ośmiu rozdziałów, spisu rysunków, tabel, wykresów i literatury. Druga część stanowi załączniki do pracy. Przedmiotem pierwszego rozdziału jest wprowadzenie do problematyki oddziaływań menadżerskich instytucjonalnego lidera biznesu na regionalne otoczenie edukacyjne oraz ukazanie struktury przeprowadzonych badań. W rozdziale drugim ujęto cele, hipotezy rozprawy, oraz zakres pracy. W rozdziale trzecim zaprezentowano badania bibliograficzne dotyczące analizy literatury zajmującej się problematyką wiodących organizacji gospodarczych jako instytucjonalnych liderów w otoczeniu biznesowym i ich oddziaływań menadżerskich w turbulentnym oraz nieprzewidywalnym otoczeniu. Przedstawiono także problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu, jako możliwości modelowania oddziaływań menadżerskich lidera na otoczenie dla wspólnego dobra i korzyści. Oprócz tego wskazano na światowe i krajowe modele społecznej odpowiedzialności biznesu umożliwiające w konsekwencji np. dobór narzędzia diagnostycznego – wzorca CSR, do określania poziomu społecznej odpowiedzialności dla dalszego modelowania oddziaływań menadżerskich instytucjonalnego lidera biznesu na regionalne otoczenie edukacyjne. Pokazano też stan, kierunki i dążenia do tej odpowiedzialności w Polsce. Rozdział czwarty omawia obiekt badań - instytucjonalnego lidera wydobywczego, kryteria jego wyboru do przeprowadzenia czynności badawczych. Ponadto rozdział ten dotyczy organizacji i terenu badań wraz z kryteriami doboru próby eksperckiej. Podobnie rozdział piąty traktuje także o kwestiach czynności badawczych, ale w zakresie przebiegu badań oraz doboru metod i narzędzi badawczych. Rozdział szósty został poświęcony oddziaływaniom menadżerskim lidera wydobywczego na otoczenie w aspekcie edukacji oraz wynikom badań empirycznych w zakresie określania stanu społecznej odpowiedzialności biznesu dla możliwości modelowania tych oddziaływań we wskazanych perspektywach. Zaprezentowano metodykę kształtowania oddziaływań lidera na otoczenie oraz otrzymany w wyniku modelowania teoretyczny model oddziaływań menadżerskich instytucjonalnego lidera biznesu w oparciu o CSR dla rozwoju edukacji. Modelu konstruowanego w oparciu o identyfikację kluczowych czynników sukcesu lidera wydobywczego. Siódmy rozdział stanowi weryfikację skuteczności podanej metodyki oddziaływań lidera na otoczenie. Badanie to przeprowadzono na przykładzie tego samego obiektu badań, ale w oparciu o konstruowanie teoretycznego modelu oddziaływań menadżerskich lidera na regionalne otoczenie w perspektywie rozwoju kultury. Pokazano proces budowania teoretycznego modelu oddziaływań menadżerskich lidera pionu wydobywczego przez społeczną odpowiedzialność biznesu na regionalne otoczenie dla perspektyw rozwoju wybranych obszarów. Zaprezentowano przykład innego teoretycznego modelu oddziaływań menadżerskich instytucjonalnego lidera na regionalne otoczenie dla perspektyw rozwoju kultury. W rozdziale ósmym wyszczególniono najważniejsze wnioski badawcze i podsumowano uzyskane rezultaty. Wskazano kierunki dalszych badań istotnych dla rozwoju szerszych i praktycznych problemów poświęconych możliwościom modelowania oddziaływań menadżerskich pionu wydobywczego instytucjonalnego lidera na regionalne otoczenie biznesowe dla perspektyw rozwojowych.

EN The core aim of the dissertation was the search for a model of the managerial interaction of an institutional business leader upon its regional educational surrounding through the corporate social responsibility. The process of a model built-up results from the need of the indication possibility shaping the managerial interaction of the institutional leader’s mining section and for the education development. To conduct the research, a global copper and silver mining giant was selected which as an institutional leader breaks the stereotype of being socially responsible only for the brand and incomes but campaigns for the deeper and wider binding with the region (it ought to be emphasised that the mining section of the above mentioned leader’s structure resembles specific mining cluster). The content of the dissertation was divided into two separate volumes. The first mainstream part includes eight chapters, drawings, tables, chart listings and the available literature. The second part incorporates attachments to the research paper. The first chapter introduces the subject of the managerial interaction of a institutional business leader upon its regional educational surrounding and the structures of the conducted research. The second chapter presents aims, dissertation hypotheses and the scope of the paper. The third chapter enumerates bibliographical research on literature referring to problematics of leading business organizations as institutional leaders in their business surrounding and their managerial interaction in turbulent and unpredictable surrounding. The subject of the corporate social responsibility was raised as the possibility of modelling the managerial interaction upon its surrounding for common good and benefit. Apart from that, the world and Poland’s models of corporate social responsibility were shown enabling, for instance, the proper selection of diagnostic tool – the pattern of the CSR, for establishing the level of corporate social responsibility for further modelling of managerial interaction of an institutional business leader upon the regional educational surrounding. Also, the existing conditions, directions and striving goals were mentioned in Poland. The fourth chapter illustrates the subject of the research – the intuitional mining leader, the criteria of its selection for the research. Furthermore, the chapter deals with the organisation and the field of research along with the criteria of the purposive sampling. Similarly, the fifth chapter treats about the question of research activities yet within the limits of the research conduct and the choice of methods and research tools. The sixth chapter was devoted to managerial interaction of the mining leader upon the surrounding in the aspect of education and the empirical research results in the scope of specifying the state of the corporate social responsibility for the possibility of modelling of these interactions in the shown perspectives. The methodology of shaping the leader’s interaction upon the surrounding was presented. As the result the theoretical model of managerial interaction of the institutional business leader based upon the CSR was shaped for the education development. The received model was constructed in the light of the identification of the mining leader’s key success factors. The seventh chapter is a verification of effectiveness of the given methodology of the leader’s interaction upon the surrounding. The research was conducted upon the same example as the research subject matter yet on the basis of constructing the theoretical model of the leader’s managerial interaction upon the regional surrounding in the perspective of the culture development. The process of the theoretical model building of the mining leader’s managerial interaction through the corporate business responsibility upon the regional surrounding for the perspectives of the selected areas was illustrated. Another example of the theoretical model of an institutional leader’s managerial interaction upon the regional surrounding was depicted for cultural development perspectives. In the eighth chapter the most crucial research findings were enumerated and the results were concluded. The directions of further research vital to the wider and practical development were shown devoted to the problems of the modelling possibility of the managerial interaction of institutional leader’s mining section upon the regional business surrounding for the development perspectives.

Number of pages

465

Signature of printed version

DrOIN 1506/1; DrOIN 1506/2 zał

On-line catalog

to201380265

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Józef Frąś

Place

Poznań, Polska

Date

20.05.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Jerzy Olszewski

Place

Poznań, Polska

Date

08.06.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.06.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, w specjalności: zarządzenie przedsiębiorstwem

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.