Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Skuteczność sygnalizatorów przepływu prądu zwarciowego podczas wysokooporowych zwarć doziemnych w sieci średniego napięcia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Effectiveness of Fault Passage Indicators During High-Resistance Earth Faults in Medium Voltage Grid

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • sygnalizator przepływu prądu zwarciowego
  • zwarcie doziemne
  • składowa zerowa napięcia
  • kryterium adaptacyjne
EN
  • fault passage indicator
  • earth fault
  • zero-sequence voltage
  • adaptation criterion
Streszczenie

PL Problematyką rozprawy jest skuteczność sygnalizatorów przepływu prądu zwarciowego podczas wysokooporowych zakłóceń doziemnych w sieci średniego napięcia. Na początku pracy przedstawione są ogólne informacje związane z budową i eksploatacją sieci średniego napięcia, ze szczególnym uwzględnieniem realiów krajowych. Dalej opisywane są zwarcia doziemne jako zjawiska fizyczne, prezentowane są opisywane w literaturze światowej kryteria i metody detekcji zwarć doziemnych w sieci średniego napięcia. W piątym rozdziale rozprawy przedstawione są jej cele oraz tezy. Dalej skupiono się na przedstawieniu dwóch uproszczonych metod wyznaczania składowej zerowej napięcia w sieci średniego napięcia i kryteriów zeroroprądowych z funkcją adaptacji. Przedstawiono także analizę skuteczności kryterium admitancyjnego, które do określenia wartości składowej zerowej napięcia wykorzystuje metody uproszczone oraz wyniki badań symulacyjnych. Końcowa część rozprawy związana jest w całości z badaniami sieciowymi wybranych metod i kryteriów. Przedstawiono wyniki eksperymentów przeprowadzonych w rzeczywistej sieci średniego napięcia.

EN The problem of the dissertation is the effectiveness of fault passage indicators during high-resistance earth faults in the medium voltage grid. At the beginning of the disseration, general information related to the construction and operation of medium voltage networks are presented, with particular emphasis on national realities. Further, earth faults are described as physical phenomena. Then criteria and methods for earth fault detection in the medium voltage network are described. The fifth chapter of the dissertation presents its aims and theses. Further focus was on presenting two simplified methods for determining the zero-sequence voltage in a medium voltage network and zero-current criteria with adaptation function. An analysis of the effectiveness of the admittance criterion is also presented, which uses simplified methods and the results of simulation tests to determine the zero voltage component. The final part of the dissertation is entirely related to network research of selected methods and criteria. The results of experiments carried out in the real medium voltage network are presented.

Liczba stron

152

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

elektronika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2047

Katalog on-line

to2020500431

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marcin Habrych

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

27.11.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Paweł Sowa

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

25.11.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

23.01.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika