Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Optymalizacja struktury hybrydowego systemu zasilania typu słoneczno-wiatrowego

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Optimisation of the Structure of the Solar-Wind Hybrid Power Supply System

Language

polish

Keywords
PL
  • moduł fotowoltaiczny
  • turbina wiatrowa
  • system hybrydowy
  • optymalizacja
  • środowisko MATLAB & SIMULINK
EN
  • photovoltaic module
  • wind turbine
  • hybrid system
  • optimisation
  • MATLAB & SIMULINK environment
Abstract

PL Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny z pogranicza elektrotechniki oraz energetyki odnawialnej i dotyczy zagadnień optymalizacji struktury hybrydowego systemu zasilania typu słoneczno-wiatrowego. W dysertacji zaprezentowano autorski algorytm optymalizacji struktury hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznej typu słoneczno-wiatrowego obejmujący: maksymalizację wydajności energetycznej układu, minimalizację jednostkowego kosztu wytworzenia energii elektrycznej, minimalizację ilości energii elektrycznej kupowanej z sieci elektroenergetycznej. Do rozwiązania zadania wykorzystano zmodyfikowaną metodę algorytmu genetycznego, którą zaimplementowano w środowisku MATLAB. Obliczenia optymalizacyjne przeprowadzono dla 11 konfiguracji struktury układu odzwierciedlających różne procentowe udziały mocy sekcji słonecznej i wiatrowej w mocy znamionowej, trzech mocy znamionowych układu (10 kW, 50 kW i 100 kW), dwóch przedziałów ograniczających moc znamionową: szerszego (10%) i węższego (5%) oraz danych pomiarowych prędkości wiatru i irradiancji z obszaru Polski południowo-wschodniej z dwóch lat (2011 i 2012).

EN The dissertation is of interdisciplinary character within the field of electrical engineering and renewable energy and concerns the issues connected with the optimisation of the hybrid structure of the solar-wind power supply system. The dissertation presents the Author’s algorithm of optimisation of the hybrid structure system for generation of solar-wind energy, covering: maximisation of energy efficiency of the system, minimisation of the unit cost of generation of electrical energy, minimisation of the amount of electrical energy purchased from the electrical power network. For the purposes of solving the task, a modified genetic algorithm method implemented in the MATLAB environment was used. The optimisation calculations were conducted for 11 configurations of the system’s structure reflecting different percentage shares of the solar section power and wind section power in the rated power, three rated powers of the system (10 kW, 50 kW and 100 kW), two ranges limiting the rated power: wider (10%) and narrower (5%), and measurement data of wind speed and irradiance from south-eastern Poland from two years (2011 and 2012).

Number of pages

255

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

electrotechnology

Signature of printed version

DrOIN 2056

On-line catalog

to2020500430

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tomasz Boczar

Place

Opole, Polska

Date

30.11.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Siwek

Place

Warszawa, Polska

Date

02.12.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.05.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika, w specjalności: elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.