Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Optymalizacja struktury hybrydowego systemu zasilania typu słoneczno-wiatrowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Optimisation of the Structure of the Solar-Wind Hybrid Power Supply System

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • moduł fotowoltaiczny
  • turbina wiatrowa
  • system hybrydowy
  • optymalizacja
  • środowisko MATLAB & SIMULINK
EN
  • photovoltaic module
  • wind turbine
  • hybrid system
  • optimisation
  • MATLAB & SIMULINK environment
Streszczenie

PL Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny z pogranicza elektrotechniki oraz energetyki odnawialnej i dotyczy zagadnień optymalizacji struktury hybrydowego systemu zasilania typu słoneczno-wiatrowego. W dysertacji zaprezentowano autorski algorytm optymalizacji struktury hybrydowego układu wytwarzania energii elektrycznej typu słoneczno-wiatrowego obejmujący: maksymalizację wydajności energetycznej układu, minimalizację jednostkowego kosztu wytworzenia energii elektrycznej, minimalizację ilości energii elektrycznej kupowanej z sieci elektroenergetycznej. Do rozwiązania zadania wykorzystano zmodyfikowaną metodę algorytmu genetycznego, którą zaimplementowano w środowisku MATLAB. Obliczenia optymalizacyjne przeprowadzono dla 11 konfiguracji struktury układu odzwierciedlających różne procentowe udziały mocy sekcji słonecznej i wiatrowej w mocy znamionowej, trzech mocy znamionowych układu (10 kW, 50 kW i 100 kW), dwóch przedziałów ograniczających moc znamionową: szerszego (10%) i węższego (5%) oraz danych pomiarowych prędkości wiatru i irradiancji z obszaru Polski południowo-wschodniej z dwóch lat (2011 i 2012).

EN The dissertation is of interdisciplinary character within the field of electrical engineering and renewable energy and concerns the issues connected with the optimisation of the hybrid structure of the solar-wind power supply system. The dissertation presents the Author’s algorithm of optimisation of the hybrid structure system for generation of solar-wind energy, covering: maximisation of energy efficiency of the system, minimisation of the unit cost of generation of electrical energy, minimisation of the amount of electrical energy purchased from the electrical power network. For the purposes of solving the task, a modified genetic algorithm method implemented in the MATLAB environment was used. The optimisation calculations were conducted for 11 configurations of the system’s structure reflecting different percentage shares of the solar section power and wind section power in the rated power, three rated powers of the system (10 kW, 50 kW and 100 kW), two ranges limiting the rated power: wider (10%) and narrower (5%), and measurement data of wind speed and irradiance from south-eastern Poland from two years (2011 and 2012).

Liczba stron

255

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

elektrotechnika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2056

Katalog on-line

to2020500430

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Tomasz Boczar

Miejsce

Opole, Polska

Data

30.11.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Krzysztof Siwek

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

02.12.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.05.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika, w specjalności: elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna