Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Rola związków krzemoorganicznych w ochronie metali oraz stali przed korozją elektrochemiczną

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The role of organosilicon compounds for metal and steel protection against electrochemical corrosion

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • aluminium
  • korozja
  • powłoki siloksanowe
  • stal nierdzewna
EN
  • aluminium
  • corrosion
  • siloxane coatings
  • stainless steel
Streszczenie

PL Celem pracy doktorskiej było określenie roli związków krzemoorganicznych w ochronie metali oraz stali przed procesami korozji elektrochemicznej. Obecność alifatycznych łańcuchów węglowych, dołączonych do atomów krzemu za pomocą wiązań kowalencyjnych stanowi skuteczną barierę chroniącą powierzchnie substratów nieorganicznych przed szkodliwym działaniem agresywnych roztworów elektrolitów. Wspomniane związki wykorzystano do ochrony powierzchni kolektorów prądowych w układach stanowiących kondensatory elektrochemiczne. Oszacowano wpływ procesów korozji elektrochemicznej kolektorów prądowych na parametry pracy tych urządzeń w układach wodnych. Dodatkowo, wykazano, że kondensatory elektrochemiczne z niezabezpieczonymi kolektorami prądowymi, tj. niezawierającymi powłok na bazie związków krzemoorganicznych szybciej ulegały uszkodzeniu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wpływ korozji kolektorów prądowych na parametry pracy tych urządzeń jest dużo bardziej znaczący niż wpływ degradacji materiału węglowego.

EN The aim of the dissertation was to determine the role of organosilicon compounds in the protection of metals and steels against electrochemical corrosion. The presence of aliphatic carbon chains attached to silicon atoms is effective barrier that protects the surfaces of inorganic substrates from the harmful effects of aggressive electrolyte solutions. The mentioned compounds were used to protect the surface of current collectors in electrochemical capacitors. The influence of electrochemical corrosion processes of current collectors on the working parameters of these devices in water systems was estimated. In addition, it was shown that electrochemical capacitors with unprotected current collectors, i.e. without coatings based on organosilicon compounds were damaged. On the basis of the obtained results, it was found that the influence of current collectors corrosion on the working parameters of these devices is much more significant than the impact of degradation of carbonaceous material.

Liczba stron

217

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1978

Katalog on-line

to2018998332

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Paweł Ślepski

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

27.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Władysław Wieczorek

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

26.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.04.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna