Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badanie i doskonalenie systemu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentgenowskich

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Research and improvement of the system to ensuring safety of exploitation of X-ray

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • bezpieczeństwo
  • promieniowanie rentgenowskie
  • aparaty rtg
  • eksploatacja
EN
  • safety
  • X-rays
  • X-ray units
  • exploitation
Streszczenie

PL Przedmiotem rozprawy jest system zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentgenowskich. Wyznaczony cel obejmował opracowanie modelu zapewnienia bezpieczeństwa przy eksploatacji aparatury rtg, co wymagało omówienia go w pięciu obszarach: projekt pomieszczenia, warunki eksploatacji aparatury rtg, ochrona indywidualna, dokumentacja, audyty wewnętrzne. Oprócz ustalenia stanu istniejącego w obszarze świadomości dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rtg i określenia wymagań państwowego systemu kontrolnego w odniesieniu do eksploatacji aparatów rtg, opracowanie koncepcji wymagało wyznaczenie poziomu zabezpieczenia osób przebywających za osłonami stałymi z nowych materiałów budowlanych. Na zakończenie autorka omówiła praktyczną weryfikację modelu w wybranych placówkach eksploatujących aparaty rentgenowskie.

EN The subject of the dissertation is a system for ensuring the safety of X-ray units. The designated goal included the development of a model for ensuring safety during X-ray equipment exploitation, which required discussing it in five areas: room design, X-ray equipment exploitation conditions, individual protection, documentation, internal audits. In addition to establishing the existing state in the area of awareness of ensuring the safety of X-ray units usage and defining the requirements of the state control system with respect to the operation of X-ray units, the development of the concept required determining the level of protection of persons staying behind permanent shields from present building materials. At the end, the author discussed the practical verification of the model in selected facilities operating X-ray units.

Liczba stron

233

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1974

Katalog on-line

to2018998342

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Edward Kowal

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

14.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jerzy Lewandowski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

16.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

03.04.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn