Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badanie i doskonalenie systemu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentgenowskich

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Research and improvement of the system to ensuring safety of exploitation of X-ray

Language

polish

Keywords
PL
  • bezpieczeństwo
  • promieniowanie rentgenowskie
  • aparaty rtg
  • eksploatacja
EN
  • safety
  • X-rays
  • X-ray units
  • exploitation
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy jest system zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentgenowskich. Wyznaczony cel obejmował opracowanie modelu zapewnienia bezpieczeństwa przy eksploatacji aparatury rtg, co wymagało omówienia go w pięciu obszarach: projekt pomieszczenia, warunki eksploatacji aparatury rtg, ochrona indywidualna, dokumentacja, audyty wewnętrzne. Oprócz ustalenia stanu istniejącego w obszarze świadomości dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rtg i określenia wymagań państwowego systemu kontrolnego w odniesieniu do eksploatacji aparatów rtg, opracowanie koncepcji wymagało wyznaczenie poziomu zabezpieczenia osób przebywających za osłonami stałymi z nowych materiałów budowlanych. Na zakończenie autorka omówiła praktyczną weryfikację modelu w wybranych placówkach eksploatujących aparaty rentgenowskie.

EN The subject of the dissertation is a system for ensuring the safety of X-ray units. The designated goal included the development of a model for ensuring safety during X-ray equipment exploitation, which required discussing it in five areas: room design, X-ray equipment exploitation conditions, individual protection, documentation, internal audits. In addition to establishing the existing state in the area of awareness of ensuring the safety of X-ray units usage and defining the requirements of the state control system with respect to the operation of X-ray units, the development of the concept required determining the level of protection of persons staying behind permanent shields from present building materials. At the end, the author discussed the practical verification of the model in selected facilities operating X-ray units.

Number of pages

233

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1974

On-line catalog

to2018998342

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Edward Kowal

Place

Zielona Góra, Polska

Date

14.03.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Lewandowski

Place

Łódź, Polska

Date

16.03.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

03.04.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.