Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Study for Planning Arrangement of Kurdish Botanic Garden, exemplified by Hawler Botanical Garden in Erbil

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Studium pojektownia Kurdyjskiego Ogrodu Botanicznego na przykładzie Hawler Botanical Garden w Erbil

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • architecture
  • garden
  • local tradition
  • Erbil
PL
  • architektura
  • ogród
  • tradycja lokalna
  • Erbil
Streszczenie

EN The aim of the dissertation is to create a scientific basis for the functional and spatial development of the Hawler Botanical Garden in Erbil. An important element of the research is the use of the local garden tradition in conjunction with modern requirements for botanical gardens, supported by knowledge about endangered plant species. The analysis of historical and contemporary gardens has enabled the identification of the characteristic features of the Kurdish garden tradition. Botanical garden is also a place of care and care of endangered plant species in order to rebuild and sustain the biodiversity of the region. In situ studies were carried out in places of varied topography in order to obtain data on historic gardens, non-existent garden assumptions and local plant species. Requirements for the modern garden have been defined, integrating the tradition of the lowland and mountain parts of Kurdistan with the knowledge of leading botanical gardens in the world. The Hawler Botanical Garden, organized according to the standard defined by the research, has a chance to present a complete picture of the modern gardening tradition of the region and the local flora.

PL Celem dysertacji jest stworzenie podstaw naukowych dla zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego Hawler Botanical Garden w Erbilu. Istotnym elementem badań, jest wykorzystanie lokalnej tradycji ogrodowej w powiązaniu ze współczesnymi wymaganiami dotyczącymi ogrodów botanicznych, poparte wiedzą o zagrożonych gatunkach roślin. Analiza historycznych i współczesnych ogrodów pozwoliła na identyfikację charakterystycznych cech kurdyjskiej tradycji ogrodowej. Ogród botaniczny to również miejsce opieki i pielęgnacji zagrożonych gatunków roślin w celu odbudowy i podtrzymania bioróżnorodność regionu. Przeprowadzono badania in situ w miejscach o zróżnicowanej topografii w celu uzyskania danych o zabytkowych ogrodach, nieistniejących założeniach ogrodowych i lokalnych gatunkach roślin. Zdefiniowano wymagania dla współczesnego ogrodu, integrując tradycję nizinnych i górskich części Kurdystanu z wiedzą o wiodących ogrodach botanicznych na świecie. Ogród Botaniczny Hawler zorganizowany zgodnie z określonym przez badania standardem ma szanse przedstawiać pełny obraz współczesnej tradycji ogrodniczej regionu i lokalnej flory.

Liczba stron

307

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

architektura i urbanistyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1967

Katalog on-line

to2018998343

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Sławomir Gzell

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

20.02.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Tomasz Wagner

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

04.02.2019

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.03.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: architektura krajobrazu