Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Study for Planning Arrangement of Kurdish Botanic Garden, exemplified by Hawler Botanical Garden in Erbil

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

PL Studium pojektownia Kurdyjskiego Ogrodu Botanicznego na przykładzie Hawler Botanical Garden w Erbil

Language

english

Keywords
EN
  • architecture
  • garden
  • local tradition
  • Erbil
PL
  • architektura
  • ogród
  • tradycja lokalna
  • Erbil
Abstract

EN The aim of the dissertation is to create a scientific basis for the functional and spatial development of the Hawler Botanical Garden in Erbil. An important element of the research is the use of the local garden tradition in conjunction with modern requirements for botanical gardens, supported by knowledge about endangered plant species. The analysis of historical and contemporary gardens has enabled the identification of the characteristic features of the Kurdish garden tradition. Botanical garden is also a place of care and care of endangered plant species in order to rebuild and sustain the biodiversity of the region. In situ studies were carried out in places of varied topography in order to obtain data on historic gardens, non-existent garden assumptions and local plant species. Requirements for the modern garden have been defined, integrating the tradition of the lowland and mountain parts of Kurdistan with the knowledge of leading botanical gardens in the world. The Hawler Botanical Garden, organized according to the standard defined by the research, has a chance to present a complete picture of the modern gardening tradition of the region and the local flora.

PL Celem dysertacji jest stworzenie podstaw naukowych dla zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego Hawler Botanical Garden w Erbilu. Istotnym elementem badań, jest wykorzystanie lokalnej tradycji ogrodowej w powiązaniu ze współczesnymi wymaganiami dotyczącymi ogrodów botanicznych, poparte wiedzą o zagrożonych gatunkach roślin. Analiza historycznych i współczesnych ogrodów pozwoliła na identyfikację charakterystycznych cech kurdyjskiej tradycji ogrodowej. Ogród botaniczny to również miejsce opieki i pielęgnacji zagrożonych gatunków roślin w celu odbudowy i podtrzymania bioróżnorodność regionu. Przeprowadzono badania in situ w miejscach o zróżnicowanej topografii w celu uzyskania danych o zabytkowych ogrodach, nieistniejących założeniach ogrodowych i lokalnych gatunkach roślin. Zdefiniowano wymagania dla współczesnego ogrodu, integrując tradycję nizinnych i górskich części Kurdystanu z wiedzą o wiodących ogrodach botanicznych na świecie. Ogród Botaniczny Hawler zorganizowany zgodnie z określonym przez badania standardem ma szanse przedstawiać pełny obraz współczesnej tradycji ogrodniczej regionu i lokalnej flory.

Number of pages

307

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 1967

On-line catalog

to2018998343

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Sławomir Gzell

Place

Warszawa, Polska

Date

20.02.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tomasz Wagner

Place

Gliwice, Polska

Date

04.02.2019

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.03.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: architektura krajobrazu