Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wydzielanie i zatężanie kwasu bursztynowego z płynu pofermentacyjnego po biokonwersji glicerolu technikami membranowymi

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Separation and concentration of succinic acid from postfermentation broth after bioconversion of glycerol by membrane techniques

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kwas bursztynowy
  • brzeczka pofermentacyjna
  • techniki membranowe
EN
  • succinic acid
  • postfermentation broth
  • membrane techniques
Streszczenie

PL Zaprojektowano oraz przetestowano dwa zintegrowane układy wielostopniowe do wydzielania i zatężania kwasu bursztynowego z modelowych roztworów wieloskładnikowych i rzeczywistych płynów pofermentacyjnych: 3 stopniowy układ obejmujący: NF + EDBM + ER (ekstrakcja reaktywna) oraz 6-stopniowy układ zintegrowany typu: UF + IEI (wymiana jonowa I) + NF +IEII (wymiana jonowa II) + EDBMI + EDBMII. Zastosowanie UF jako etapu wstępnego oczyszczenia brzeczki pofermentacyjnej pozwoliło na usunięcie wielkocząsteczkowych zanieczyszczeń takich jak biomasa, proteiny i komórki bakterii. W procesie wymiany jonowej usunięto z separowanego układu jony Mg2+ i Ca2+. Etap NF umożliwił skuteczne zatężenie kwasu bursztynowego, oddzielenie od jonów jednowartościowych oraz częściowe oddzielenie od związków niejonowych. Przeprowadzenie dwóch etapów EDBM pozwoliło na uzyskanie roztworu bio-kwasu bursztynowego o zadowalającej czystości (>98%) oraz jednoczesną konwersję bursztynianów do formy kwasowej. W wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, że efektywne wydzielanie i zatężanie bio-kwasu bursztynowego z rzeczywistego płynu pofermentacyjnego, otrzymanego w procesie biokonwersji glicerolu (frakcji odpadowej w produkcji biodiesla) możliwe jest przy użyciu ciśnieniowych i prądowych technik membranowych, jednakże wyłącznie w wielostopniowym układzie zintegrowanym.

EN Two integrated multi-stage systems were designed and tested for the isolation and concentration of succinic acid from model multicomponent solutions and real postfermentation broths: 3 step system including: NF + EDBM + ER (reactive extraction) and 6-step integrated system: UF + IEI (ion exchange I) + NF +IEII (ion exchange II) + EDBMI + EDBMII. The use of UF as a pretreatment stage in the purification of the postfermentation broth resulted in the removal of high-molecular impurities such as biomass, proteins and bacterial cells. The ion exchange process removed Mg2+ and Ca2+ ions from the separated system. The NF step allowed effective concentration of succinic acid, separation from monovalent ions and partial separation from nonionic compounds. The implementation of two stages of EDBM allowed to obtain a succinic acid of bi-succinic acid (> 98%) and simultaneous conversion of succinates to the acid form. As a result of the conducted research, it was proved that the effective separation and concentration of succinic acid from the actual postfermentation broth obtained in the glycerol bioconversion process (waste fraction in the production of biodiesel) is possible using pressure and current membrane techniques, however only in a multistage integrated system.

Liczba stron

131

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1965

Katalog on-line

to2018998330

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Wojciech Białas

Miejsce

Poznań, Polska

Data

22.02.2019

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Katarzyna Majewska-Nowak

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

28.01.2019

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

12.03.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna