Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wydzielanie i zatężanie kwasu bursztynowego z płynu pofermentacyjnego po biokonwersji glicerolu technikami membranowymi

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Separation and concentration of succinic acid from postfermentation broth after bioconversion of glycerol by membrane techniques

Language

polish

Keywords
PL
  • kwas bursztynowy
  • brzeczka pofermentacyjna
  • techniki membranowe
EN
  • succinic acid
  • postfermentation broth
  • membrane techniques
Abstract

PL Zaprojektowano oraz przetestowano dwa zintegrowane układy wielostopniowe do wydzielania i zatężania kwasu bursztynowego z modelowych roztworów wieloskładnikowych i rzeczywistych płynów pofermentacyjnych: 3 stopniowy układ obejmujący: NF + EDBM + ER (ekstrakcja reaktywna) oraz 6-stopniowy układ zintegrowany typu: UF + IEI (wymiana jonowa I) + NF +IEII (wymiana jonowa II) + EDBMI + EDBMII. Zastosowanie UF jako etapu wstępnego oczyszczenia brzeczki pofermentacyjnej pozwoliło na usunięcie wielkocząsteczkowych zanieczyszczeń takich jak biomasa, proteiny i komórki bakterii. W procesie wymiany jonowej usunięto z separowanego układu jony Mg2+ i Ca2+. Etap NF umożliwił skuteczne zatężenie kwasu bursztynowego, oddzielenie od jonów jednowartościowych oraz częściowe oddzielenie od związków niejonowych. Przeprowadzenie dwóch etapów EDBM pozwoliło na uzyskanie roztworu bio-kwasu bursztynowego o zadowalającej czystości (>98%) oraz jednoczesną konwersję bursztynianów do formy kwasowej. W wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, że efektywne wydzielanie i zatężanie bio-kwasu bursztynowego z rzeczywistego płynu pofermentacyjnego, otrzymanego w procesie biokonwersji glicerolu (frakcji odpadowej w produkcji biodiesla) możliwe jest przy użyciu ciśnieniowych i prądowych technik membranowych, jednakże wyłącznie w wielostopniowym układzie zintegrowanym.

EN Two integrated multi-stage systems were designed and tested for the isolation and concentration of succinic acid from model multicomponent solutions and real postfermentation broths: 3 step system including: NF + EDBM + ER (reactive extraction) and 6-step integrated system: UF + IEI (ion exchange I) + NF +IEII (ion exchange II) + EDBMI + EDBMII. The use of UF as a pretreatment stage in the purification of the postfermentation broth resulted in the removal of high-molecular impurities such as biomass, proteins and bacterial cells. The ion exchange process removed Mg2+ and Ca2+ ions from the separated system. The NF step allowed effective concentration of succinic acid, separation from monovalent ions and partial separation from nonionic compounds. The implementation of two stages of EDBM allowed to obtain a succinic acid of bi-succinic acid (> 98%) and simultaneous conversion of succinates to the acid form. As a result of the conducted research, it was proved that the effective separation and concentration of succinic acid from the actual postfermentation broth obtained in the glycerol bioconversion process (waste fraction in the production of biodiesel) is possible using pressure and current membrane techniques, however only in a multistage integrated system.

Number of pages

131

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1965

On-line catalog

to2018998330

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

library

First review

Wojciech Białas

Place

Poznań, Polska

Date

22.02.2019

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

library

Second review

Katarzyna Majewska-Nowak

Place

Wrocław, Polska

Date

28.01.2019

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

library

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.03.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.