Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Opracowanie i badania termostatowanego pneumatycznego nebulizatora medycznego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Development and research of a thermostated pneumatic medical nebulizer

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • aerozol
  • termoaerozol
  • nebulizacja
EN
  • aerosol
  • thermoaerosol
  • nebulization
Streszczenie

PL Głównym celem naukowym rozprawy było opracowanie termostatowanego pneumatycznego nebulizatora medycznego. Badania procesu rozpylania przeprowadzono dla modelowych płynów newtonowskich, leków wziewnych oraz emulsji na bazie olejków eterycznych. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że w przypadku płynów newtonowskich, wzrost lepkości roztworu powodował zmniejszenie średnich średnic kropel oraz wydłużał czas nebulizacji. Analiza danych doświadczalnych pozwoliła na zaproponowanie równania korelacyjnego opisującego średnią średnicę kropli w zależności od właściwości cieczy oraz warunków przepływu w termostatowanym nebulizatorze medycznym. Termostatowanie wytwarzanego aerozolu i związany z tym wzrost temperatury aerozolu przyczynił się jednoznacznie do wyraźnego zmniejszenia wielkości kropel, co z punktu widzenia medycynyjest zjawiskiem korzystnym. Uzyskane dane przyczyniają się do lepszego zrozumienia złożonego procesu atomizacji cieczy i mogą być pomocne w projektowaniu nebulizatorów medycznych i preparatów farmaceutycznych o złożonych właściwościach reologicznych.

EN The main scientific goal of the dissertation was to develop a thermostatted pneumatic medical nebulizer. The study of atomization process for model Newtonian fluids, inhalation drugs and emulsions based on essential oils were carried out. Analysis of the results obtained for Newtonian fluids showed that the increase in solution viscosity caused a decrease in mean droplet diameters and prolonged nebulization time. The analysis of experimental data allowed to propose the equation describing the mean droplet diameter depending on the properties of the liquid and the flow conditions in a thermostated medical nebulizer. The thermostating of the aerosol produced and increase in the temperature of the aerosol contributed to evident decrease in droplet size, which from the point of view of medicine is a beneficial effect. The obtained data contributes to a better understanding of the complex liquid atomization process and can be helpful in the design of medical nebulizers and pharmaceutical substances with complex rheological properties.

Liczba stron

148

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1955

Katalog on-line

to201990753

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Arkadiusz Moskal

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

03.12.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Rafał Rakoczy

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

03.12.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.01.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna