Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Optymalizacja procesu spalania w komorach wstępnych silników gazowych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Optimization of the combustion process in pre combustion chambers of gas engines

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • komory wstępne
  • silniki gazowe
  • emisja
EN
  • precombustion chamber
  • gas engine
  • emission
Streszczenie

PL Rozprawa dotyczy zagadnień związanych z poprawą efektywności procesu spalania w silnikach przemysłowych. Wyrazem takiego działania może być m.in. optymalizacja procesu spalania poprzez ingerencję w jego przebieg w komorze wstępnej. Jako cel pracy przyjęto zatem określenie wpływu zastosowania komory wstępnej na proces spalania w silniku gazowym. Do realizacji tak postawionego celu rozprawy zaplanowano i zrealizowano szereg zadań badawczych, z których sprawozdanie przedstawiono w niniejszej rozprawie. Praca składa się z części teoretycznej oraz badawczej. Pierwsza z nich ma na celu wprowadzenie do tematyki badawczej pracy oraz przedstawienie kluczowych definicji. Część badawcza została podzielona na trzy obszary: obliczenia numeryczne, badania laboratoryjne oraz badania przemysłowe. W autorskiej komorze izochorycznej uzyskano obniżenie zawartości tlenków azotu o 33%. Wykazano również, że modyfikacja układu zapłonowego przemysłowego silnika gazowego o komory wstępne powoduje redukcję tlenków azotu nawet o 60%. Podsumowanie zawarto w uwagach i wnioskach końcowych rozprawy. Podano także propozycje dalszych kierunków badań.

EN The dissertation deals with issues related to improving the efficiency of the combustion process in industrial gas engines. One of the method of such improvement can be the optimization of combustion process by interfering in its course inside pre combustion chamber. As the aim of the dissertation was therefore to determine impact of the use of the pre-combustion chamber on combustion process in the gas engine. To realize this objective a series of research tasks was planned and carried out, and the results were report in two parts of this dissertation: theoretical and research. The research part of the dissertation includes a numerical analysis of the two-stage combustion process and tests which were divided into laboratory and industrial part. It was also shown that the modification of the industrial gas engine ignition system with pre-chambers provides to the reduction of nitrogen oxides by up to 60%. A summary of the research problems was included in the remarks and conclusions of the dissertation. Suggestions for further research directions have also been outlined.

Liczba stron

113

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1930

Katalog on-line

to201890820

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jacek Eliasz

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

06.11.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Andrzej Teodorczyk

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

15.09.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

30.11.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: technika cieplna