Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Nowe amoniowe ciecze jonowe zawierające kation [2-(metakryloiloksy)etylo]-trimetyloamoniowy oraz anion organiczny, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako rozpuszczalnik celulozy

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

414350

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

13.10.2015

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

230028

Data otrzymania prawa

11.05.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

09/2018

Data upublicznienia

28.09.2018