Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data opublikowania

2018

Liczba stron

683

ISBN

978-83-945225-4-4

Rozdziały
Charakterystyka funkcjonalnych napełniaczy hybrydowych lignina-Al2O3 z wykorzystaniem technik spektroskopowych (s. 97-100)
Materiały hybrydowe lignina-Al2O3 i lignina-SiO2 jako dodatki w materiałach ściernych - charakterystyka porównawcza (s. 105-108)
Funkcjonalne materiały hybrydowe na bazie ligniny aktywowanej cieczami jonowymi (s. 109-117)
Wykorzystanie metod spektroskopowych do charakterystyki funkcjonalnych materiałów hybrydowych tlenek cynku-lignina (s. 118-121)
Modyfkacja ligniny krafta na drodze kotrolowanego utleniania z zastosowaniem cieczy jonowych (s. 122-125)
Analiza spektroskopowa stopu tytanowego modyfikowanego solami diazoniowymi i przyłączoną warstwą poliuretanu (s. 328-331)
Analiza spektroskopowa napełniaczy zeolitowych z warstwą hydroksyapatytową o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym (s. 344-346)
Analiza spektroskopowa napełniaczy zeolitowych modyfikowanych solami diazoniowymi (s. 347-350)
Oddzielanie Ru(III) od Rh(III) za pomocą klasycznej ekstrakcji ciecz-ciecz oraz polimerowych membran inkluzyjnych (s. 389-392)
Analiza udziału kompleksów platynowców w wodnych roztworach chlorkowych za pomocą spektrofotometrii UV-Vis (s. 393-395)
Badanie selektywności wydzielania Co(II) i Ni(II) z modelowych roztworów chlorkowych, siarczanowych i chlorkowo-siarczanowych (s. 396-399)
Usuwanie kwasu siarkowego(VI) z wodnych roztworów odpadowych w procesie dializy dyfuzyjnej (s. 400-402)
Adsorbenty hybrydowe kontra jonity - porównanie zdolności sorpcyjnych względem barwników azowych (s. 492-502)
Utlenione węgle aktywne jako efektywne adsorbenty zanieczyszczeń organicznych (s. 511-514)
Surfaktanty – niewidoczne dla oczu, a wszechobecne w naszym życiu. Efektywność usuwania jonów metali ciężkich metodą sorpcji w obecności surfaktantów anionowych (s. 549-553)
Badanie aktywności powierzchniowej układów zawierających anionowy związek powierzchniowo czynny dodecylosiarczan(VI) sodu (SDS) w obecności kwasu chlorowodorowego (HCl) i jonów miedzi(II) (s. 554-565)
Konferencja

Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości", 26-28.06.2018, Lublin, Polska