Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Editors

Year of publication

2018

Book type

edited book

Publication language

polish

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Publisher name from the Ministry list

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Date of publication

2018

Number of pages

683

ISBN

978-83-945225-4-4

Chapters
Charakterystyka funkcjonalnych napełniaczy hybrydowych lignina-Al2O3 z wykorzystaniem technik spektroskopowych (p. 97-100)
Materiały hybrydowe lignina-Al2O3 i lignina-SiO2 jako dodatki w materiałach ściernych - charakterystyka porównawcza (p. 105-108)
Funkcjonalne materiały hybrydowe na bazie ligniny aktywowanej cieczami jonowymi (p. 109-117)
Wykorzystanie metod spektroskopowych do charakterystyki funkcjonalnych materiałów hybrydowych tlenek cynku-lignina (p. 118-121)
Modyfkacja ligniny krafta na drodze kotrolowanego utleniania z zastosowaniem cieczy jonowych (p. 122-125)
Kompozyty cementowe domieszkowane tlenkiem cynku – obecny stan wiedzy, wyzwania i możliwości (p. 142-145)
Analiza spektroskopowa stopu tytanowego modyfikowanego solami diazoniowymi i przyłączoną warstwą poliuretanu (p. 328-331)
Analiza spektroskopowa napełniaczy zeolitowych z warstwą hydroksyapatytową o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym (p. 344-346)
Analiza spektroskopowa napełniaczy zeolitowych modyfikowanych solami diazoniowymi (p. 347-350)
Nowoczesne materiały scyntylacyjne na bazie krystalicznych warstw granatów- charakteryzacja spektroskopowa (p. 362-365)
Obrazowanie rozkładu naprężeń w warstwach diamentowych CVD techniką spektroskopii Ramana (p. 366-369)
Oddzielanie Ru(III) od Rh(III) za pomocą klasycznej ekstrakcji ciecz-ciecz oraz polimerowych membran inkluzyjnych (p. 389-392)
Analiza udziału kompleksów platynowców w wodnych roztworach chlorkowych za pomocą spektrofotometrii UV-Vis (p. 393-395)
Badanie selektywności wydzielania Co(II) i Ni(II) z modelowych roztworów chlorkowych, siarczanowych i chlorkowo-siarczanowych (p. 396-399)
Usuwanie kwasu siarkowego(VI) z wodnych roztworów odpadowych w procesie dializy dyfuzyjnej (p. 400-402)
Adsorbenty hybrydowe kontra jonity - porównanie zdolności sorpcyjnych względem barwników azowych (p. 492-502)
Utlenione węgle aktywne jako efektywne adsorbenty zanieczyszczeń organicznych (p. 511-514)
Surfaktanty – niewidoczne dla oczu, a wszechobecne w naszym życiu. Efektywność usuwania jonów metali ciężkich metodą sorpcji w obecności surfaktantów anionowych (p. 549-553)
Badanie aktywności powierzchniowej układów zawierających anionowy związek powierzchniowo czynny dodecylosiarczan(VI) sodu (SDS) w obecności kwasu chlorowodorowego (HCl) i jonów miedzi(II) (p. 554-565)
Conference

Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości", 26-28.06.2018, Lublin, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.