Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Metoda trygonometryczna w pomiarach przemieszczeń mostowej przeprawy miejskiej sieci ciepłowniczej

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Trigonometric method in displacement surveys of bridge crossing of the urban heating network

Year of publication

2018

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2018 | Journal number: nr 27

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • obiekty mostowe
 • sieć ciepłownicza
 • konstrukcja nośna
 • czynniki eksploatacyjne
 • czynniki atmosferyczne
 • pomiary geodezyjne
 • przeprawy mostowe
EN
 • bridge object
 • heating network
 • supporting structure
 • operational factors
 • atmospheric factors
 • geodetic measurements
 • bridge crossing
Abstract

PL Diagnostyka obiektów mostowych ma szczególne znaczenie w odniesieniu do przepraw sieci ciepłowniczej, gdzie stabilność konstrukcji nośnej jest głównym gwarantem bezawaryjnego transferu energii cieplnej przez rzekę. Jednym ze szczególnie wrażliwych elementów tego typu mostów jest nierównomierne przemieszczanie się ich elementów składowych spowodowane czynnikami eksploatacyjnymi i atmosferycznymi. W tym zakresie nieocenione wydają się okresowe pomiary geodezyjne przepraw mostowych dające obraz występujących na nich przemieszczeń. Artykuł obejmuje ocenę tachimetrycznych pomiarów przemieszczeń ciepłowniczej przeprawy mostowej, w oparciu o kilka serii obserwacji mostu wiszącego, zlokalizowanego w północno-wschodniej części Poznania. Pomiary poprzedzono wstępną analizą dokładności. Do oceny odkształceń mostu przyjęto 64 punkty kontrolowane, zlokalizowane parami na konstrukcji i odciągach oraz 3 punkty odniesienia znajdujące się poza badanym obiektem. Wykonano trzy serie pomiarowe i każdą z nich porównano z pomiarem odniesienia z 2010 roku. Wyniki analizy przedstawiono w postaci tabelarycznej, jako przemieszczenia poziome i pionowe od stanu bazowego. Wykazano, że uzyskane parametry dokładnościowe pozwalają na wiarygodną ocenę stanu geometrycznego tej klasy konstrukcji.

EN Diagnostics of bridge structures are of particular importance with regard to heating network crossings, where the stability of the supporting structure is the main guarantor of failure-free thermal energy transfer across the river. One of the particularly sensitive elements of this type of bridges is the uneven movement of their components caused by operational and atmospheric factors. In this respect, periodic trigonometric surveys of bridges seem to be invaluable giving an image of the displacements occurring on them. The article focuses on the estimation of displacement surveys of the heating bridge crossing, based on several series of observations of the suspension bridge, located in the north-eastern part of Poznań. The measurements were preceded by a preliminary analysis of accuracy. To assess the deformation of the bridge, 64 natural controlled points were selected, located on both sides of the structure and supporting ropes, and 3 reference points located outside the tested object. Three measuring series were made and each was compared with the reference measurement from 2010. The results of the analysis are presented in tabular form as horizontal and vertical displacements from the base state. It was shown that the obtained accuracy parameters allow for a reliable assessment of the geometrical state of this class of construction.

Pages (from - to)

61 - 74

DOI

10.21008/j.1897-4007.2018.27.05

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.