Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Editors

Year of publication

2019

Book type

edited book

Publication language

polish

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Publisher name from the Ministry list

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Date of publication

2019

Number of pages

716

ISBN

978-83-227-9219-3

Chapters
Charakterystyka i wykorzystanie sensora woltamperometrycznego otrzymanego z polimeru dopaminowego do ilościowego oznaczania paracetamolu (p. 137-140)
Określenie wpływu deuterowania grupy 1,4-dietynylofenylenowej na widma Ramana rotora molekularnego ze statorem steroidowym (p. 261-264)
Cienkowarstwowe struktury epitaksjalne perowskitów- charakteryzacja spektroskopowa (p. 265-268)
Przygotowanie stopu tytanu Ti-6Al-4V ELI oraz roztworu kwasu oktadecylofosfonowego (ODPA) w celu utworzenia uporządkowanej wartswy ODPA na powierzchni stopu (p. 292-295)
Diagnostyka próchnicy zębów metodą spektroskopii Ramana (p. 296-299)
Zastosowanie metod spektroskopowych w analizie eksperymentalnych napełniaczy do kompozytów dentystycznych (p. 300-303)
Wpływ pH i składu wodnych roztworów odpadowych na strukturę kompleksów metali (p. 389-391)
Badanie selektywności wydzielania Co(II) z wieloskładnikowych wodnych roztworów odpadowych (p. 392-395)
Badanie skuteczności ługowania metalu ze zużytych katalizatorów przemysłowych (p. 396-399)
Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu z roztworów po ługowaniu zużytych katalizatorów przemysłowych (p. 400-403)
Charakterystyka układów SiO2-lignina oraz Al2O3-lignina jako potencjalnych domieszek do kompozytów cementowych (p. 422-435)
Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny skuteczności modyfikacji stopu tytanowego (p. 436-439)
Zeolity jako nośniki leków (p. 440-443)
Conference

XII Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości", 25-27.06.2019, Lublin, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.