Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Kompozytowe deskowanie tracone współpracujące z płytą pomostu – przegląd zastosowań

Authors

Title variant

EN Composite stay-in-place formwork cooperation with bridge deck – overview of applications

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 24

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • deskowanie kompozytowe
  • pomosty hybrydowe
  • deskowanie tracone stay-in-place
  • panele FRP
  • współpraca deskowania z płytą pomostu
Abstract

PL W niniejszej pracy dokonano przeglądu zastosowań kompozytowego deskowania traconego współpracującego z betonową płytą pomostu. Główną zaletą stosowania tego typu rozwiązań jest zwiększenie trwałości płyty pomostu przez ograniczenie oddziaływania agresywnego środowiska na beton oraz redukcję zbrojenia. Dodatkowo stosowanie lekkiego deskowania traconego znacząco skraca czas wykonywania płyty pomostu. Omówione przykłady dotyczą zarówno przeprowadzonych badań laboratoryjnych jak i rozwiązań wdrożonych do użytku. Wykorzystanie paneli FRP służących jednocześnie jako deskowanie i zbrojenie rozciągane jest z sukcesem badane i wdrażane w USA, gdzie znajduje zastosowanie zarówno przy budowie nowych obiektów jak i remontach, gdzie wymagana jest szybka wymiana płyt pomostowych. W analizowanych przypadkach skupiono się przede wszystkim na budowie poszczególnych systemów, zastosowanych materiałach, sposobach połączeń poszczególnych elementów oraz sposobach zespolenia panelu kompozytowego z betonem.

EN In this work we reviewed the use of composite stay-in-place formwork cooperating with concrete bridge deck. The main advantage of using this type of solution is to increase the durability of the bridge deck by reducing the impact of the aggressive environment on the concrete and reducing the reinforcement. In addition, the use of lightweight stay-in-place formwork significantly reduces the execution time of the deck. The examples discussed refer to both the laboratory tests and the implemented solutions. The use of FRP panels that serve as formwork and reinforcement has been successfully tested and implemented in the USA, where it is used for new construction and renovation, where rapid replacement of bridges deck is required. In the analysed cases, the main focus was on the construction of individual systems, materials used, methods of joining individual elements and methods of assembling the composite panel with concrete.

Pages (from - to)

7 - 17

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.01

Presented on

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.