Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Ocena możliwości eksploatacyjnych mostu drogowego po czterdziestu latach użytkowania

Authors

Title variant

EN Assessment of operational capacity of a road bridge after forty year operation

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 24

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • most stalowy
  • stan techniczny
  • nośność
  • eksploatacja mostu
  • korozja
EN
  • steel bridge
  • technical condition
  • load capacity
  • bridge operation
  • corrosion
Abstract

PL Artykuł dotyczy stalowego mostu drogowego pięcioprzęsłowego, o sumarycznej długości przęseł 288 m, który po ponad 40 latach eksploatacji znalazł się w złym stanie technicznym. Cechą charakterystyczną tego obiektu jest nietypowa konstrukcja przęseł. Dzięki temu można było – oprócz wniosków szczegółowych dotyczących analizowanego obiektu – podać wnioski ogólne dotyczące wpływu rozwiązań konstrukcyjnych elementów na ich stan techniczny i jednocześnie trwałość całego obiektu. W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy w zakresie stanu technicznego obiektu oraz jego nośności. Zwrócono uwagę na współzależność rozwiązań konstrukcyjnych i stanu technicznego. Podano także propozycje zakresu remontowych oraz zmian konstrukcyjnych, które wyeliminują zagrożenia konstrukcyjne. Stan techniczny obiektu jest bardzo zróżnicowany; od dobrego do złego. Szczególnie zły jest stan techniczny wsporników podchodnikowych. Wynika to z ich rozwiązania konstrukcyjnego. Są one powodem przecieków wody przez przerwy dylatacyjne między płytami i korozji powłoki stalowej. Na podstawie otrzymanych wyników obliczeń można stwierdzić, że po wykonaniu prac remontowych na obiekcie będzie mógł być dopuszczony bez ograniczeń ruch pojazdów trójosiowych o masie całkowitej do 30 ton oraz ruch pojazdów pięcioosiowych o masie całkowitej do 42 ton.

EN The article concerns a road five span steel bridge of total length of spans of 288 m, whose technical condition deteriorated after forty-year functioning. The bridge is characterised by an uncommon span design, owing to which it was possible to – apart from specific conclusions concerning the bridge – formulate general conclusions related to the impact of the structural solutions of the components on their technical condition and the serviceability of the whole object. The paper presents the results of an analysis of the technical condition of the bridge and its load carrying capacity. Particular attention was paid to the interrelationship between structural solutions and technical condition. The scope of repairs was suggested together with structural modifications that will eliminate structural hazards. The technical condition of the bridge varies from good to poor. The condition of the supports under the sidewalk is especially bad, which results from the design solution. They cause water seepage through the expansion joints and corrosion of the steel coating. On the basis of calculation results it can be stated that after the repair works of the bridge have been completed traffic of three-axle vehicles of total mass up to 30 ton and five-axle vehicles of total mass of up to 42 ton can be allowed with no restrictions.

Pages (from - to)

89 - 99

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.06

Presented on

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.