Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Środowisko do automatyzacji obliczeń polowych i prezentacji wyników

Autorzy

Wariant tytułu

EN Field Calculations Automation and Results Presentation Environment

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2017 | Numer: Issue 89

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • generator
  • przełączalny generator reluktancyjny
  • FEMM
  • oprogramowanie
Streszczenie

PL W artykule omówiono system do automatyzacji obliczeń polowych oraz ich prezentacji. W ramach badań opracowano skrypt w języku LUA do programu FEMM, umożliwiający automatyczne tworzenie modelu generatora w oparciu o zdefiniowaną liczbę zębów stojana oraz wirnika. W programie zaimplementowano możliwość obrotu wirnika o zadany kąt θ. Skrypt ten umożliwia wykonanie obliczeń masowych uwzględniających zależności parametrów generatora od kąta θ, prądów w pasmach oraz parametrów konstrukcyjnych generatora, tj. szerokości zęba stojana, szerokości zęba wirnika czy szerokości jarzma stojana. Po zakończeniu obliczeń wyniki są zapisywane do pliku tekstowego w celu ich analizy oraz prezentacji w postaci graficznej. Program do prezentacji został wykonany w postaci strony internetowej. Pozwala on na filtrację wyników, sortowanie, generację wykresów w czasie rzeczywistym z możliwością porównywania parametrów różnych konstrukcji lub tych samych konstrukcji przy różnych wartościach kąta obrotu wirnika oraz prądów pasm.

EN The article describes a system for field calculations automation and the calculations presentation. The research has involved creating an FEMM program script in LUA language that enables generator model automatic generation, based on a stator and rotor's defined number of jags. A possibility for the rotor to rotate at a chosen angle has been implemented into the program. The script enables mass calculations that include generator parameters dependence of the θ angle, band currents and generator's construction parameters, i.e. stator jag width, rotor jag width, stator yoke width. After the calculations have been done, the results are saved into a text file to be further analyzed and presented graphically. The presentation program has been devised in the shape of an internet website. It allows results filtration, sorting, real time graphs generating, comparing various constructions parameters or the same constructions with varied rotation angle and current values.

Strony (od-do)

59 - 68

DOI

10.21008/j.1897-0737.2017.89.0005

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2017, 10-11.04.2017, Poznań, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0