Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Społeczna odpowiedzialność państwa w stosunku do osób starszych – doświadczenia Stanów Zjednoczonych a trendy w Polsce

Authors

Title variant

EN Social responsibility of the state towards elderly persons – experience of the United States and trends in Poland

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2017 | Journal number: nr 75

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • starość
  • starzenie się społeczeństwa
  • zabezpieczenie społeczne
  • polityka zdrowotna
  • Medicare
EN
  • old age
  • aging society
  • social security
  • health policy
  • Medicare
Abstract

PL W artykule poruszono istotne zagadnienie starzejącego się społeczeństwa i jego wpływu na konieczność zmian w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej. Tłem do prowadzonych rozważań, stały się Stany Zjednoczone, które poprzez rządowy program Medicare znacząco wspierają finansowanie opieki osób po 65 roku życia. Niestety rząd polski ciągłe jeszcze w małym stopniu, zwraca uwagę na konieczność systemowego podejścia do zjawiska starzejącego się społeczeństwa. Istotna staje się aktywizacja tych osób, zapewnienie specjalistów oraz uwzględnienie procesu w finansach publicznych.

EN The article addresses the important issue of an aging society and its impact on the need for changes in social and health policy. The United States has become the backdrop to ongoing care, which through the Medicare government program strongly supports the financing of the care of people over 65 years of age. Unfortunately, the Polish government is still a little behind, pointing out the need for a systematic approach to the phenomenon of an aging society. It is important to integrate these people, to provide specialists and to take account of the process in public finances.

Pages (from - to)

89 - 98

DOI

10.21008/j.0239-9415.2017.075.07

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

10.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.