Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Błękitno-zielona infrastruktura jako narzędzie adaptacji miast do zmian klimatu i zagospodarowania wód opadowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.1] Architektura i urbanistyka

Wariant tytułu

EN Blue-green infrastructure as a tool for urban adaptation to climate change and rainwater management .

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura, Urbanistyka, Architektura wnętrz

Rocznik: 2020 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • adaptacja do zmian klimatu
  • błękitno-zielona infrastruktura (BZI)
  • SuDS/TRIO
  • wody opadowe
  • wyspy ciepła
EN
  • adaptation to climate change
  • blue-green infrastructure (BGI)
  • SuDS/TRIO
  • rainwater
  • heat islands
Streszczenie

PL Zagrożenia dla miast i ich mieszkańców wynikające ze zmian klimatu wymagają działań łagodzących i adaptacyjnych. Miejskie strategie adaptacji (MPA) kładą szczególny nacisk na rolę błękitno-zielonej infrastruktury (BZI), która jest wielofunkcyjnym narzędziem kształtowania przestrzeni zurbanizowanej. Nie tylko umożliwia redukcję problemów związanych ze zjawiskiem miejskich wysp ciepła i powodziami miejskimi, ale również poprawę estetyki miasta, walorów rekreacyjnych i edukacji ekologicznej mieszkańców. W artykule przedstawiono genezę i rolę BZI oraz wybrane komponenty systemów zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych SuDS/TRIO.

EN Threats to cities and their inhabitants resulting from climate change require mitigation and adaptation measures. Urban adaptation strategies (UAS) place particular emphasis on elements of blue-green infrastructure (BGI), which is a multi-functional tool for shaping urban space. BGI not only helps to reduce the problems associated with the phenomenon of heat islands and urban floods, but also improves the city’s aesthetics, recreational values and environmental education of its residents. The paper presents the origin and role of BGI and selected components of sustainable urban drainage systems (SuDS/TRIO).

Strony (od-do)

37 - 74

DOI

10.21008/j.2658-2619.2020.3.3

URL

https://chmura.put.poznan.pl/s/EKgpqI4y5QFuObW

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

5