Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Symulacja zakłóceń w układach automatyki utworzonych za pomocą obwodów elektrycznych w programach Mathcad i PSpice

Autorzy

Wariant tytułu

EN Simulation of interference automation system created by electrical circuit program Mathcad and PSpice

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2013 | Numer: Issue 76

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • obwód elektryczny
  • zapis macierzowy
  • sygnał zakłócający
  • układ automatyki z zakłóceniami
Streszczenie

PL Praca zawiera opis analityczny metodą zmiennych stanu (zapis macierzowy) obwodu elektrycznego. Jako zmienne stanu przyjęto prądy w cewkach i napięcie na kondensatorze. Zmienne stanu opisują określony układ automatyki. Wybrane układy automatyki wielowymiarowe poddane działaniu sygnałów zakłócających ujęto analitycznie układami równań różniczkowych pierwszego rzędu (zapis macierzowy). Sygnały zakłócające utworzono z funkcji trygonometrycznych i procedury rnd(x) programu Mathcad generującej liczby pseudolosowe o rozkładzie naturalnym. Obliczenia symulacyjne sygnałów wyjściowe wybranych układów automatyki z zakłóceniami wyznaczono w oparciu o ich opisy analityczne (układ równań różniczkowych pierwszego rzędu). Układ równań różniczkowych pierwszego rzędu rozwiązano numerycznie metodą równań różnicowych w programie Mathcad. Uzyskane wyniki obliczeń symulacyjnych sygnałów wyjściowych wybranego układu automatyki zweryfikowano w programie PSpice. Weryfikacja w programie PSpice polegała na stworzeniu schematu zastępczego danego obwodu elektrycznego stanowiącego układ automatyki i zadeklarowania odpowiedniej analizy.

EN The paper contains a description of the analytical method for the state variables (matrix notation) of circuit. As the state variables currents in the coils and the voltage across the capacitor has been adopted. State variables describe the specific automation system. Some automation systems which were subjected to multi-dimensional interference signals have been recognized analytically by systems of first-order differential equations (matrix notation). Spurious signals have been created with trigonometric functions and procedures md (x) in Mathcad program. These functions were generating pseudo-random numbers on a natural distribution. Output signals simulations of selected automation systems with the interference has been based on its analytical descriptions (first-order differential equations system). System of first-order differential equations has been solved numerically using the differential equations method in the Mathcad program. The results of simulation calculations of the output signals from the selected automation system have been verified in PSpice program. Verification in the PSpice program was to create equivalent circuit diagram constituting automation system and declare the appropriate analysis.

Strony (od-do)

241 - 249

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9