Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Problematyka wyznaczania i ewidencji parametrów linii WN z wykorzystaniem baz danych

Authors

Title variant

EN Questions concerning determination and storage of HV line parameters with the use of databases

Year of publication

2013

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2013 | Journal number: Issue 74

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • linia elektroenergetyczna prądu przemiennego
  • linie napowietrzne WN
  • obwód ziemnopowrotny
  • modelowanie linii elektroenergetycznych
  • Katalog Linii 110 kV
Abstract

PL Poprawne określenie parametrów sieci jest bardzo istotne w aspekcie analiz rozpływów mocy, obliczeń zwarciowych, badań stabilności lokalnej i globalnej oraz nastaw zabezpieczeń linii elektroenergetycznych. Linia elektroenergetyczna prądu przemiennego charakteryzowana jest przez rezystancję, reaktancję, konduktancję i susceptancję pojemnościową. Wszystkie te wielkości występują w każdym elementarnym odcinku rozpatrywanej linii. Aby zbudować schemat zastępczy linii, trzeba je połączyć tak jak one występują w rzeczywistości, czyli należałoby przedstawić schemat linii zestawiony z nieskończonej liczby elementarnych odcinków. Schemat ten wiernie odwzorowuje linię, lecz operowanie nim w obliczeniach praktycznych jest uciążliwe i prowadzi do skomplikowanych zależności. W praktyce dokładność obliczeń jest uzależniona od wiarygodnych danych wejściowych. W artykule zaprezentowano podstawową teorię wyznaczania parametrów schematów zastępczych oraz aplikację komputerową do obliczania parametrów elektrycznych linii elektroenergetycznych na postawie typów przewodów oraz sylwetek słupów. Aplikacja wykorzystuje bazę danych do ewidencji parametrów linii, spełniając równocześnie rolę katalogu sylwetek słupów i przewodów.

EN Correct determination of network system parameters is very important from the viewpoint of load-flow analyses, short-circuit and stability calculations and power line protection settings. AC power lines are characterized by their resistance, reactance, conductance and susceptance. All the mentioned quantities concern every elementary section of the considered power line. In order to elaborate an equivalent power line network it needs to connect the lines according to their real-time connections, which means that such a network should be composed of an infinite number of elementary sections. The network is accurate when it precisely represents the real-time lines, but when practical calculations are concerned it gets laborious and yields complex relations. In practice, accuracy of calculations depends on the input data reliability. The article presents a basic theory concerning determination of equivalent network parameters as well as a computer application for calculating parameters of electric power lines on the basis of the conductor and tower types. The application uses a database for the storage of line parameters and makes a kind of catalogue of tower and conductor types.

Pages (from - to)

127 - 136

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.