Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

The influence of changing cooling water parameters on performance of steam condenser

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Wpływ zmiany parametrów wody chłodzącej na pracę skraplacza parowego

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 70 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • condenser pressure
  • cooling water mass rate
  • cooling water temperature
  • steam condenser performance
Streszczenie

EN In this paper the influence of changing cooling water parameters on condenser operation has been presented. The analysis has been carried out for varying cooling water temperature and flow rate, for various thermal loads of the condenser, based on the test data as measured by independent measuring instruments. The test was carried out on an extraction-condensing turbine with rated power output over 100 MW. The influence of cooling parameters on condenser pressure, efficiency and parameter 5, as the condenser operation characteristic parameters, was tested. It has been shown that the lowest pressure in the condenser for a given steam load is obtained at the lowest temperature and the highest mass flow rate of cooling water. The cooling water temperature was being increased by changing the cooling tower operation setup, simulating the cooling conditions over the entire year. The cooling water flow rate was reduced by throttling the flap at the inlet to the condenser.

PL W artykule przedstawiono wpływ zmiany parametrów wody chłodzącej na pracę skraplacza parowego. Analizę wykonano dla zmiennych temperatur oraz przepływu wody chłodzącej dla różnych obciążeń cieplnych skraplacza, opierając się na danych pomiarowych zmierzone niezależną aparatura pomiarową. Badania przeprowadzono na turbinie upustowo-kondensacyjnej o mocy nominalnej ponad 100 MW. Analizowano wpływ parametrów chłodzenia na ciśnienie w skraplaczu, sprawność oraz parametr 5, jako parametry charakterystyczne pracy wymiennika. Pokazano, że najniższe ciśnienie w skraplaczu dla danego obciążenia parowego uzyskuje się przy najniższej temperaturze oraz największym przepływie wody chłodzącej. Badania wykonywano w okresie zimowym. Temperaturę wody chłodzącej podwyższano przez zmianę konfiguracji pracy chłodni kominowej, symulując warunki chłodzenia w okresie całego roku. Przepływ wody chłodzącej zmniejszano przez dławienie klapą na wlocie do skraplacza.

Strony (od-do)

17 - 29

DOI

10.21008/j.2449-920X.2018.70.4.02

Punktacja MNiSW / czasopismo

6,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

6,0