Processing may take a few seconds...

Article


Title

Assessment of the Influence of the Propeller’s Geometry on Acoustic Parameters of Propeller Drive System

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Ocena wpływu geometrii śmigła na parametry akustyczne napędu śmigłowego

Year of publication

2019

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2019 | Journal volume: vol. 71 | Journal number: no. 2

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • propeller
  • propeller blades
  • aircraft
  • noise
  • acoustic
PL
  • śmigło
  • łopaty śmigła
  • statek powietrzny
  • hałas
  • akustyka
Abstract

EN The operation of propeller propulsion systems is conditioned by the fulfillment of increasingly stringent admissible standards related to noise emission. Good drive parameters indicate the purposefulness of their use. On the other hand, the constraints in the form of noise reduction contribute to the search for ways to develop the geometry of the so-called "Silent propellers”. This geometry depends on the aerodynamic parameters of the propeller profile, its rotational speed, the number of blades, pitch, etc. Determining the relationship between these parameters is crucial to the development of a new construction. Therefore, the stationary tests of available construction of propellers in terms of their acoustic impact on the surroundings were carried out. On the basis of the research, the structure analysis wasperformed on the acoustic parameters of the drive.

PL Eksploatacja śmigłowych układów napędowych jest uwarunkowana spełnieniem coraz bardziej rygorystycznych dopuszczalnych norm związanych z emisją hałasu. Dobre parametry napędowe wskazują na celowość ich stosowania. Natomiast stawiane uwarunkowania w postaci ograniczenia hałasu przyczyniają się do poszukiwania sposobów na opracowanie geometrii tzw. „cichych śmigieł”. Geometria ta zależy od parametrów aerodynamicznych profilu śmigła, jego prędkości obrotowej, liczby łopat, skoku itp. Wyznaczenie zależności między tymi parametrami jest kluczowe do opracowania nowej konstrukcji. W związku z tym przeprowadzono badania stanowiskowe dostępnych konstrukcji śmigieł pod względem ich oddziaływania akustycznego na otoczenie. Na podstawie badań przeprowadzono analizę wpływu konstrukcji na parametry akustyczne napędu.

Pages (from - to)

15 - 23

DOI

10.21008/j.2449-920X.2019.71.2.02

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.