Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Predylekcja do zmian jako świadectwo dojrzałości przedsiębiorstw wytwórczych z sektora maszyn rolniczych – ustrukturyzowane podejście eksperckie

Autorzy

Wariant tytułu

EN Predilection for change as an indicator of maturity of manufacturing companies in the agricultural machinery sector – a structured expert approach

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2020 | Numer: nr 82

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • predylekcja
  • orientacja na zmiany
  • dojrzałość przedsiębiorstw
  • badanie eksperckie
EN
  • predilection
  • orientation towards change
  • maturity of companies
  • expert study
Streszczenie

PL Przedmiotem badań opisanych w niniejszym opracowaniu są działania restrukturalizacyjne implikujące dojrzałość przedsiębiorstw w domenie zarządzania zmianami. Zasadniczym celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie o poziom – zarysowanych przez ekspertów dziedzinowych – predylekcji do zmian stanowiących o dojrzałości przedsiębiorstw wytwórczych z sektora maszyn rolniczych. Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowania i realizacji celów cząstkowych, do których autorzy zaliczyli: C(1) – zaakcentowanie meritum aksjomatu inklinacji do zmian; C(2) – z wykorzystaniem metody rekonstrukcji i interpretacji literatury przedmiotu – nominowanie obszarów restrukturalizacji determinujących dojrzałość w domenie zarządzania zmianami; C(3) – skompilowanie modelu badawczego w postaci arkusza oceny będącego wypadkową eksploracji piśmiennictwa oraz badania wykonanego wśród celowo dobranych ekspertów dziedzinowych; C(4) – rozpoznanie poziomu w postrzeganiu i konkretyzacji wybranych indykatorów dojrzałości w zarządzaniu zmianami; ewaluacja wśród ekspertów reprezentujących producentów maszyn rolniczych (ustrukturyzowane podejście eksperckie).

EN The research subject of this study involves restructuring activities implying the maturity of companies in the change management domain. The main purpose of the paper was to attempt to answer the question about the predilection – outlined by domain experts – for changes determining the maturity of manufacturing companies of the agricultural machinery sector. The achievement of the main objective required formulation and implementation of partial objectives, which, according to the authors, include: C(1) – emphasis on the merits of the axiom of inclination to changes; C(2) – through the reconstruction and interpretation of the subject literature – nomination of restructuring areas determining maturity in the change management domain; C(3) – compilation of the research model (in the form of an assessment sheet), resulting from literature studies and research implemented among deliberately selected domain experts; C(4) – recognition of the level of perception and specification of the selected maturity indicators in change management; evaluation of experts representing manufacturers of agricultural machinery (structured expert approach).

Strony (od-do)

215 - 242

DOI

10.21008/j.0239-9415.2020.082.14

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0