Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Analiza zamienności paliw stałych w aspekcie ograniczenia zapylenia powietrza w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ SzD ] doctoral school student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Analysis of supportation of soliders in the aspect of returning air pollination in Poland

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • paliwa stałe
  • pył zawieszony
  • emisja
  • substancje szkodliwe
EN
  • solid fuels
  • particulate matter
  • emissions
  • pollutants
Abstract

PL W artykule zaprezentowano wyniki badań nad wpływem zamienności paliw stałych do celu ograniczenia emitowanych pyłów z procesów spalania. Analizę przeprowadzono dla obszaru Polski. Przeanalizowano jakość powietrza w okresie 2000–2020. W czasie tym w Polsce dokonano wielu zmian legislacyjnych i prawnych dotyczących urządzeń spalających paliwa stałe oraz związane z tym ilości emitowanych zanieczyszczeń. Zbadano czy wprowadzone zmiany przyczyniły się do polepszenia jakości powietrza. Pokazano wpływ spalania wybranych rodzajów paliw stałych na ilość emitowanych pyłów (PM). Dokonano analizy również innych wybranych substancji szkodliwych takich jak: tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx) i lotne związki organiczne (LZO). W podsumowaniu przeprowadzonych badań wskazano kierunki dalszych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce.

EN The paper presents the results of a study investigating the effects of substitutability of solid fuels on the target of reducing emissions of dust. The analysis was carried out for the territory of Poland. Air quality was analysed for the period 2000-2020. During this period, numerous legislative and legal changes have been made in Poland with regard to equipment for the combustion of solid fuels and the quantities of pollutants associated with them. It was assessed whether the changes have contributed to improving air quality. The effects of combustion of selected solid fuels on dust emissions are shown. Other selected pollutants such as carbon monoxide, nitrogen oxides and volatile organic compounds were also investigated. The summary of the studies carried out provided guidelines for further action to improve air quality in Poland.

Pages (from - to)

99 - 109

URL

https://itwl.pl/media/attachments/2022/10/18/tom_i_nauka_dla_obronnosci.pdf#page=109

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.