Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Analiza ryzyka i przyczyn zdarzeń lotniczych w różnych sektorach branży lotniczej w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Analysis of the Risk and Causes of Aviation Incidents in Various Sectors of the Poland Aviation Industry

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • bezpieczeństwo lotnicze
  • analiza ryzyka
  • lotnictwo ogólne
  • lotnictwo komercyjne
EN
  • aviation safety
  • risk analysis
  • general aviation
  • commercial air transport
Abstract

PL W dobie rozwoju technologicznego oraz coraz większej dostępności transportu lotniczego rośnie zainteresowanie branżą lotniczą, zarówno w kontekście środka transportu o stosunkowo krótkim czasie podróży, jak i w kontekście lotów prywatnych, widokowych, czy sportowych. Niniejszy artykuł dąży do porównania poważniejszych zdarzeń lotniczych w sektorach zarobkowego transportu lotniczego (ang. Commercial Air Transport, CAT) oraz lotnictwa ogólnego (ang. General Aviation, GA) w Polsce. W analizach uwzględniono zarówno czas sprzed pandemii COVID-19, jak również jej wpływ na liczbę rejestrowanych zdarzeń niepożądanych. Aby uzyskać obraz przedstawiający stosunek liczby zdarzeń oraz ich dotkliwość pomiędzy sektorami GA i CAT, a także przedstawić liczbowo najczęstsze przyczyny zdarzeń lotniczych dokonano analizy raportów zdarzeń lotniczych w Polsce w latach 2015-2020. Przeprowadzono analizę zdarzeń lotniczych sklasyfikowanych jako po-ważne incydenty oraz wypadki. W celu porównania wytypowanych zdarzeń poddano je ocenie ryzyka za pomocą metody MICE-RISK. Dla każdego ze zdarzeń przypisano wartości kryteriów i obliczono poziom ryzyka. Następnie wartościowano i kwalifikowano ryzyko zgodnie z przyjętą metodyką. W kolejnym etapie przeanalizowano przy-czyny omawianych zdarzeń. Analizy wykazały, iż istotnym jest rozdzielenie rodzajów lotnictwa w globalnych analizach ryzyka w polskim lotnictwie. Z 97 wypadków i poważnych incydentów za-rejestrowanych w latach 2015-2020, tylko dwa miały miejsce w sektorze CAT. Dodatkowo, w lotnictwie ogólnym zidentyfikowano zdecydowanie wyższy poziom ryzyka w weryfikowanych zdarzeniach.

EN In the era of technological development and the increasing availability of air transport, interest in the aviation industry is growing, both in the context of a means of transport with a relatively short travel time, and in the context of private, sightseeing or sports flights. This article aims to compare major aviation incidents in the Commercial Air Transport (CAT) and General Aviation (GA) sectors in Poland. The analyzes took into account both the time before the COVID-19 pandemic and its impact on the number of recorded adverse events. In order to obtain an image showing the ratio of the number of incidents and their severity between the GA and CAT sectors, as well as to present numerically the most common causes of aviation incidents, an analysis of aviation incident reports in Poland in 2015-2020 was performed. An analysis of aviation events classified as serious incidents and accidents was carried out. In order to compare the selected events, they were subject to risk assessment using the MICE-RISK method. Criteria values were assigned for each event and the risk level was calculated. Then, the risk was assessed and classified in accordance with the adopted methodology. In the next stage, the causes of the discussed events were analyzed.The analyzes have shown that it is important to separate the types of aviation in global risk analyzes in Polish aviation. Out of 97 accidents and serious incidents recorded in 2015-2020, only 2 occurred in the CAT sector. Additionally, in general aviation a much higher level of risk was identified in the verified incidents.

Pages (from - to)

209 - 219

URL

https://putpoznanpl-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/lukasz_semklo_put_poznan_pl/Documents/Konferencja%202022/Materia%C5%82y%20konferencyjne.zip?csf=1&web=1&e=FIjeBE

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.