Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Polimery mukoadhezyjne i ich mieszaniny jako nowoczesne systemy dostarczania leków – badanie właściwości powierzchniowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[7.6] Chemical sciences

Title variant

EN Mucoadhesive polymers and their mixtures as modern drug delivery systems – study of surface properties

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
 • polimery mukoadhezyjne
 • spęcznienie
 • zwilżalność
 • SEP
 • siła mukoadhezji mucoadhesive polymers
 • swelling
 • wettability
 • SFE
 • mucoadhesion strength
EN
 • mucoadhesive polymers
 • swelling
 • wettability
 • SFE
 • mucoadhesion strength
Abstract

PL Praca stanowi przegląd informacji na temat mukoadhezyjnych systemów dostarczania leków oraz właściwości powierzchniowych wybranych polimerów mukoadhezyjnych i ich mieszanin. Przedstawiono główne drogi dostarczania nośników oraz mechanizm ich działania. Mechanizm kontrolujący uwalnianie leku z mukoadhezyjnego nośnika stanowi złożoną interakcję między procesami pęcznienia, dyfuzji i erozji. Z tego względu w pracy przedstawiono, jak kluczową rolę w projektowaniu nośników i przewidywaniu ich skuteczności w warunkach in vivo odgrywa ocena ich właściwości powierzchniowych tj. zwilżalności, stopienia spęcznienia, wartość SEP czy siły mukoadhezji.

EN The work is a minireview of information on mucoadhesive drug delivery systems and the surface properties of selected mucoadhesive polymers and their blends. There are presented the main routes of carrier delivery and the mucoadhesion mechanism. The mechanism to control the release of the drug from the muco-adhesive carrier is a complex interaction between the swelling, diffusion and erosion process. For this reason, the paper has been presented, how the key role in the design of carriers and prediction of their effectiveness in vivo is played by their surface properties, i.e. the wettability, the degree of swelling, the SEP value or the mucoadhesion strength.

Pages (from - to)

64 - 87

URL

https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/52D3C501-E6B1-4D24-841A-82057FE31FBC

Book

Nowe sposoby otrzymywania i wykorzystania wybranych materiałów i komponentów

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.