Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

BioOrg 2022 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów : materiały konferencyjne

Additional title

PL BioOrg IV Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 03.12.2022, Wydział Technologii Chemicznej Politechnika Poznańska

Year of publication

2022

Book type

edited book

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2022

Number of pages

600

ISBN

978-83-955437-2-2

Chapters
Wytwarzanie preparatów probiotycznych a właściwości komórek bakteryjnych (p. 65-66)
Efektywność procesu dezintegracji komórek w uzyskaniu protein pochodzenia bakteryjnego (p. 67-69)
Analiza uwalniania formaldehydu z konserwantów stosowanych w produktach kosmetycznych (p. 70-73)
Sorpcja herbicydowych cieczy jonowych na bazie glifosatu w glebie rolniczej i sztucznej glebie OECD (p. 74-75)
Czy łatwo oznaczyć estrogeny w środowisku? (p. 76-79)
Obecność bisfenolu A i jego substytutów w papierze termicznym w związku ze zmianami przepisów w UE (p. 84-86)
Saponiny w systemach kontrolowanego dostarczania leku (p. 87-89)
Wpływ organizmów zmodyfikowanych genetycznie na naturalne ekosystemy (p. 101-103)
Badanie właściwości zwilżających cieczy jonowych przeznaczonych do zwalczania chwastów (p. 106-107)
Shilajit - known for ages, but is it fully known? (p. 112-113)
Zastosowanie techniki LC-MS/MS w badaniu zawartości wybranych sztucznych słodzików w napojach (p. 114-116)
Zastosowanie technologii analizy procesu (PAT) w procesach biologicznych i chemicznych (p. 117-119)
Projekt wstępny instalacji do mikrofiltracji mleka (p. 124-128)
Wpływ inokulacji bakteriami glebowymi na kiełkowanie i rozwój kukurydzy zwyczajnej w obecności herbicydów (p. 129-131)
Wpływ konstrukcji głowicy rozpylającej na właściwości generowanego aerozolu w nebulizatorze pneumatycznym (p. 141-144)
Analiza wpływu przygotowania surowca oraz przebiegu destylacji na skład otrzymywanego olejku z Valeriana officinalis (p. 156-158)
Wpływ azolowych związków przeciwgrzybiczych na bakterie środowiskowe (p. 166-168)
Wpływ czwartorzędowego kationu na sorpcję i migrację dikamby w glebach (p. 169-171)
Oznaczanie grzybobójczych pochodnych imidazolu i triazolu w wodach powierzchniowych (p. 172-174)
Wpływ rodzaju kationu na właściwości powierzchniowe cieczy o działaniu chwastobójczym (p. 178-179)
Związki bioaktywne w suszu ziela dziurawca zwyczajnego (Hypericum Perforatum L.) (p. 182-183)
Projekt stanowiska do fluidyzacji mokrej z dolnym doprowadzeniem cieczy (p. 186-188)
Analiza procesu rozpylania wodnego roztworu soli fizjologicznej w nebulizatorach medycznych nowej i starej generacji (p. 189-192)
Zatężanie modelowych płynów pofermentacyjnych wybranych ketokwasów karboksylowych techniką wymuszonej osmozy (FO) (p. 211-214)
Synteza i reaktywność karbimazolu (p. 228-330)
Poliglukozydy, jako składniki nawozów biodegradowalnych zapewniające zwilżalność powierzchni chropowatych (p. 231-234)
Selektywne wydzielanie substancji bioaktywnych z Actinidia deliciosa (p. 235-236)
Charakterystyka emulsji na bazie olejów parafinowego i silikonowego (p. 239-242)
Badanie aktywności powierzchniowej i dikationowych cieczy jonowych (p. 243-244)
Oznaczanie 5-hydroksymetylofurfuralu i jego pochodnych w sokach jabłkowych (p. 249-250)
Czy herbata może być źródłem talu w diecie człowieka? (p. 251-253)
Wpływ sposobu przygotowania napoju yerba mate na zawartość w nim związków bioaktywnych (p. 254-256)
Synteza i właściwości bromku otilionu (p. 290-291)
Badanie wpływu obecności kwasu szczawiowego na ługowanie metali ze zużytych katalizatorów samochodowych (p. 297-299)
Hydrożelowe elektrolity polimerowe : właściwości mechaniczne i przewodzące (p. 303-306)
Wpływ kationowości polielektrolitu na efektywność filtracji osadów pofermentacyjnych (p. 311-312)
Kwas szczawiowy jako składnik mieszaniny ługującej metale ze zużytych katalizatorów samochodowych. (p. 345-347)
Ekstrakcja ciecz-ciecz jako etap hydrometalurgicznej separacji jonów Ni(II) od Co(II) (p. 352-355)
Nowe materiały sorpcyjne na bazie rozpuszczalników głęboko eutektycznych i ich zastosowanie w technice mikroekstrakcji do cienkiego filmu (p. 360-363)
Wpływ procedury obróbki wstępnej na rezultaty zatężania rzeczywistego roztworu wodnego pektyny techniką wymuszonej osmozy (p. 399-402)
Nowatorskie biomateriały polimerowe z dodatkiem napełniaczy hybrydowych (p. 405-406)
Zastosowanie nanostruktur selenu w kompozytach polimerowych (p. 413-415)
Budowa stanowiska do pomiarów wysokotemperaturowego przepływu przez pyłoprzewody (p. 416-418)
Wytworzenie przewodzących rusztowań komórkowych na bazie polimerów do zastosowań w inżynierii tkankowej (p. 422-424)
Projekt rozpylaczy pęcherzykowych typu inside-out i outside-in (p. 425-427)
Właściwości reologiczne granulatów o wysokiej zawartości substancji aktywnej farmaceutycznie (p. 431-434)
Kompozyty polilaktydu z napełniaczem mineralnym (p. 440-441)
Training a model - on the way to granule quality prediction (p. 442-443)
Synergiczny efekt porfirazyn siarkowych posiadających peryferyjne ugrupowanie ftalimidowe i nanorurek węglowych w celu poprawy elektrokatalitycznego wykrywania nadtlenku wodoru (p. 447)
Materiały na bazie metakrylanów zawierające naturalny związek fenolowy jako potencjalne materiały antybakteryjne (p. 450-452)
Kompozyty cementowe domieszkowane tlenkiem cynku - wpływ metod wprowadzania i obecności superplastyfikatora (p. 460-463)
Metalowana pochodna porfirazyny połączona z nanorurkami węglowymi jako matryca amperometrycznego sensora (p. 471-473)
Przygotowanie stałej dyspersji leku metodą wytłaczania na gorąco (p. 474-477)
Nowy materiał elektrodowy na bazie koloidu srebra jako sensor elektrochemiczny stosowany do detekcji jonów talu (p. 482-484)
Elastyczna platforma SERS-aktywna jako czujnik związków chemicznych i biologicznych (p. 487-488)
Model D2 2 odparowaniu cieczy niosącej cząstki katalizatora Al-Ni (p. 491-493)
Uwalnianie Eugenolu z metakrylowych cementów kostnych (p. 504-507)
Rozpylacz z powietrzem wspomagającym proces atomizacji przeznaczony do cieczy o dużej lepkości (p. 511-513)
Kapilarne zwężanie włókna emulsji stabilizowanych dodatkiem lecytyny i soli sodowej karboksymetylocelulozy (p. 520-522)
Właściwości reologiczne emulsji stabilizowanych dodatkiem alkoholu etylowego i pochodnymi celulozy (p. 523-525)
Strącanie aktywnych nanocząstek platynowców (p. 526-528)
Otrzymywanie amorficznej stałej dyspersji API/POLIMER metodą wytłaczania na gorąco (HME) (p. 529-531)
Materiały pochodzenia bioorganicznego jako napełniacz pianek poliuretanowych (p. 534-536)
Wpływ domieszki skrobi modyfikowanych na wybrane właściwości fizykochemiczne kompozytów cementowych. (p. 545-547)
Biopolimery jako efektywne napełniacze elastycznych pianek poliuretanowych (p. 549-551)
Węgiel jako napełniacz termoplastycznych polimerów poliolefinowych (p. 552-553)
Niskoemisyjne kompozyty cementowe modyfikowane ditlenkiem tytanu (p. 554-557)
Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów polimerowych z drewnem modyfikowanym kofeiną (p. 558-560)
Badanie skuteczności strącania i aktywności katalitycznej nanocząstek PGM na nośniku TiO2 (p. 561-564)
Nanokompozyty polimerowe z nanonapełniaczami sfunkcjonalizowanymi innowacyjnymi cieczami jonowymi (p. 574-575)
Macierz 9 reaktorów chemicznych do prac w układzie kaskadowym, w dowolnych konfiguracjach, z rozwiązaniami analitycznymi online - elementy koncepcji (p. 584-585)
Conference

BioOrg 2022 IV Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, 3.12.2022, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.