Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Nowa metoda wyboru rozwiązań instalacyjnych i założeń architektonicznych spełniających wymagania WT 2021 dotyczące EPmax w budynkach wielorodzinnych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN The new method for selection of HVAC+DHW and architectural design parameters to meet the WT 2021 requirements for PEmax in multifamily buildings

Year of publication

2023

Published in

Rynek Instalacyjny

Journal year: 2023 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • charakterystyka energetyczna
 • standard energetyczny
 • sprawność HVAC
 • energia pierwotna (EP)
 • warunki techniczne
 • efektywność źródła ciepła
EN
 • energy performance
 • energy standard
 • HVAC efficiency
 • primary energy (PE)
 • building low regulation
 • heat source efficiency
Abstract

PL Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi [1] konieczne jest stosowanie przegród budowlanych o wysokiej izolacyjności cieplnej (spełnienie wymagania Umax) oraz jednoczesne zapewnienie niskich wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (spełnienie wymagania EPmax). Osiągnięcie odpowiednio niskiego wskaźnika EP zależy od wielu zmiennych, związanych zarówno z rozwiązaniami architektoniczno-budowlanymi, jak i systemami technicznego wyposażenia budynku, w szczególności ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Możliwe są różne kombinacje ich wzajemnej konfiguracji. W artykule zaprezentowano metodę ustalania zestawu rozwiązań architektoniczno-instalacyjnych pozwalających spełnić kryterium EPmax dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wentylacją naturalną lub hybrydową. Pozwala ona w prosty sposób określić, jakie systemy technicznego wyposażenia budynku należy zastosować, by dla danego rozwiązania architektonicznego uzyskać wymaganą wartość wskaźnika EP, lub jak zmodyfikować rozwiązanie architektoniczne przy zastosowaniu danego systemu HVAC i c.w.u. Metoda ta jest uniwersalna – można ją zastosować do przeprowadzenia podobnej analizy przy wykorzystaniu innej metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynku.

EN According to the current building regulations [1] it is necessary to use building envelope with good thermal insulation (meeting the Umax requirement) and at the same time ensuring low values of non-renewable primary energy consumption (meeting the PEmax requirement). Achieving a sufficiently low PE indicator depends on many variables, related to both architectural solutions and building technical systems, in particularly heating, cooling, ventilation and domestic hot water. Various configurations of architectural and HVAC design parameters are possible. The article presents a method for determining a set of solutions which meet the PEmax criterion for multifamily buildings with natural ventilation or hybrid ventilation. Presented approach allows to easily determine which systems should be used to achieve the required value of the PE index for a given architectural solution, or how to modify the architectural solution with the use of a given HVAC and DHW system. This method is universal – it can be used to carry out a similar analysis using a different methodology for calculating the energy performance of the building.

Pages (from - to)

68 - 75

URL

https://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/projektowanie-c-o/157116,nowa-metoda-wyboru-rozwiazan-instalacyjnych-i-zalozen-architektonicznych-spelniajacych-wymagania-wt-2021-dotyczace-epmax-w-budynkach-wielorodzinnych

Ministry points / journal

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.