Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Wpływ wybranych instalacji HVAC na wartość wskaźników zapotrzebowania na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Impact of Selected HVAC Instalations on the Value of Energy Demand Indicators in the Energy Performance Certificate

Year of publication

2023

Published in

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Journal year: 2023 | Journal volume: T. 54 | Journal number: nr 10

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • charakterystyka energetyczna
  • instalacje HVAC
  • energia użytkowa
  • energia końcowa
  • energia pierwotna
EN
  • energy performance
  • HVAC installations
  • usable energy
  • final energy
  • primary energy
Abstract

PL W artykule omówiono wpływ wybranych instalacji HVAC na wartość wskaźników zapotrzebowania na energię użytkowa, końcową i pierwotną w świadectwie charakterystyki energetycznej. W sposób jakościowy przedstawiono procedurę obliczania charakterystyki energetycznej a następnie przedyskutowano parametry, na które wpływają wybrane systemy wentylacji, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz źródła energii. Wskazano korzyści i wpływ zastosowania danego rozwiązania instalacyjnego na zapotrzebowanie na energię. Przedstawiono również przykład obliczeniowy budynku biurowego, w którym zmieniano ilość powietrza wentylacyjnego, szczelność powietrzną, sprawność instalacji oraz rodzaj źródła, prezentując wartości wszystkich parametrów, obliczanych w ramach procedury wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku. W podsumowaniu podkreślono kluczowe znaczenie źródeł energii na wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, który jest limitowany prawnie przez Rozporządzenie w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT).

EN The article discusses the impact of selected HVAC installations on the value of indicators of demand for useful, final and primary energy in the energy performance certificate. The procedure for calculating energy characteristics was presented qualitatively, and then the parameters influenced by selected ventilation, heating, hot water preparation systems and energy sources were discussed. The benefits and energy costs of using a given installation solution were indicated. A calculation example was also presented for an office building in which the amount of ventilation air, air tightness, installation efficiency and type of source were changed, presenting the values of all parameters calculated as part of the procedure for determining the energy performance of the building. The summary highlights the key importance of energy sources for the value of the demand index for nonrenewable primary energy EP, which is legally limited by the Regulation on the technical conditions to be met by buildings and their location (WT).

Pages (from - to)

22 - 30

DOI

10.15199/9.2023.10.4

URL

https://sigma-not.pl/publikacja-145639-2023-10.html

License type

copyright

Open Access Mode

czasopismo hybrydowe

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.