Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Metoda statyczna, dynamiczna czy pomiarowa – jak rzetelnie oceniać efektywność energetyczną budynków?

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Static, Dynamic or Measurement-Based Method for Building Energy Performance Assessment – Which Way is Reliable?

Year of publication

2023

Published in

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Journal year: 2023 | Journal volume: T. 54 | Journal number: nr 10

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • charakterystyka energetyczna budynku
 • świadectwa charakterystyki energetycznej
 • transformacja energetyczna
 • polityka energetyczna
 • projektowanie zintegrowane
 • dekarbonizacja
 • transformacja technologiczno-społeczna
 • społeczne aspekty w technice
 • wytyczne projektowe
 • Warunki Techniczne
EN
 • energy performance codes
 • energy performance certificates
 • energy transition
 • energy policy
 • integrated design
 • decarbonization
 • socio-technical transition
 • social aspects in technology
 • design guidelines
 • building law
Abstract

PL Charakterystyka energetyczna budynków (ChEB) jest standardem wymiany informacji na temat efektywności energetycznej budynków. Obecnie w Polsce planowana jest modyfikacja metodologii jej wyznaczania. Jedna ze zmian dotyczy rezygnacji z metody zużyciowej określania ChEB oraz wymagania obliczeń dynamicznych dla niektórych typów budynków. W artykule omówiono różnice między trzema podejściami wyznaczania ChEB: zużyciową, obliczeniową statyczną (miesięczną) oraz dynamiczną (godzinową). Odnosząc się do wybranych pozycji literaturowych wykazujemy, że planowane zmiany nie gwarantują wzrostu skuteczności ChEB w polityce energetycznej państwa ani zwiększenia jej dokładności. Jednocześnie sugerujemy, że celowe byłoby podjęcie działań w kierunku integracji metod pomiarowych i obliczeniowych ChEB. Takie podejście ma duży potencjał zwiększenia skuteczności ChEB w komunikacji społecznej, i ma szansę wpłynąć na rzeczywistą efektywność energetyczną budownictwa.

EN The energy performance of buildings (EPB) is a standard for exchanging information on buildings energy efficiency in society. Currently, Polish government is going to modify the methodology for EPB assesment. One of the changes involves abandoning the measurement method of EPB assessment and requiring dynamic calculations for some types of buildings. The article discusses the differences between the three approaches to EPB assessment: measurement-based, static (monthly) and dynamic (hourly) calculation. Referring to scientific literature, we point out that the planned changes do not guarantee an increase in the effectiveness of the EPB in national energy policy and its accuracy. We suggest that it would be advisable to take steps toward integrating EPB based on both methods: measurments and calculation. This approach has great potential for increasing the effectiveness of EPB in public communication and thus influencing the actual energy efficiency of building stock.

Pages (from - to)

32 - 37

DOI

10.15199/9.2023.10.5

URL

https://sigma-not.pl/publikacja-145640-2023-10.html

License type

copyright

Open Access Mode

czasopismo hybrydowe

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.