Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Badanie możliwości pogłębiania specjalizacji przedmiotowej systemów produkcyjnych

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Research of the possibility to deepen product specialization of production systems

Year of publication

2015

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2015 | Journal number: nr 65

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • organizacja systemów produkcyjnych
  • struktura produkcyjna
  • specjalizacja systemów produkcyjnych
EN
  • production systems organization
  • production structure
  • production systems specialization
Abstract

PL W projektowaniu struktur systemów produkcyjnych przyjmuje się jako generalne kryterium tworzenie jednostek specjalizowanych przedmiotowo. W odniesieniu do istniejących struktur produkcyjnych ogólne badanie na podział, a więc zbadanie możliwości pogłębienia specjalizacji przedmiotowej, jest krokiem o tyle ważnym i przydatnym, że wstępnie informuje o możliwości podziału na mniejsze jednostki produkcyjne (również specjalizowane przedmiotowo). Dla systemów nowopowstających bada się możliwość podzielenia całego zbioru detali (przewidywanego do produkcji) i stanowisk roboczych na jednostki specjalizowane przedmiotowo. Ocenę możliwości podziału istniejącej jednostki produkcyjnej I stopnia na mniejsze, wyspecjalizowane przedmiotowo, lub możliwości tworzenia od podstaw nowych jednostek, można uzyskać na podstawie tzw. wskaźników podatności na podział.

EN The creation of units with product specialization is assumed to be a general criterion in the design of production systems’ structure. In relation to the existing production structures, the general research of division, i.e. research on the possibility to deepen product specialization, is especially essential and useful as it preliminarily informs about the possibility of division into smaller production units (also with product specialization). For new systems, the possibility of dividing the whole set of items (predicted for production) and workplaces into product specialization units is being examined. Assessing the possibility of dividing existing grade I production units into smaller product specialized ones or a possibility to create new units from the beginning, may be achieved on the basis of the so called division susceptibility index.

Pages (from - to)

87 - 100

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.