Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wpływ właściwości łuku elektrycznego na pogarszanie się zdolności łączeniowej łączników próżniowych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • łączniki próżniowe
  • elektryczny łuk łączeniowy
  • zdolność łączeniowa
  • trwałość łączeniowa
EN
  • vacuum switches
  • electrical switching arc
  • switching capacity
  • switching durability
Abstract

PL W artykule przedstawiono wyniki badań oddziaływania łuku łączeniowego na zestyki łączników próżniowych. Ich celem było określenie wpływu postaci i zachowania się łuku elektrycznego na umiejscowienie i stopień destrukcji elektrod. Erozyjne skutki działania łuku mają decydujący wpływ na pogarszanie się parametrów eksploatacyjnych łączników, a nawet utratę znamionowej zdolności łączeniowej. Wykazano słabe oddziaływania erozyjne łuku dyfuzyjnego oraz niekorzystne oddziaływania łuku skoncentrowanego. Dla elektrod z poprzecznymi polami magnetycznymi, skuteczność ich działania uzależniona jest od fazy wyłączania prądów zwarciowych. Destrukcja elektrod z osiowym polem magnetycznym jest mniejsza niż innych typów elektrod dla równoważnych wartości prądu, co daje potencjalne możliwości zwiększenia ich trwałości.

EN In the article the results of switching arc impact studies on vacuum switches' contacts are presented. Their aim was to determine the influence of form and behaviour of the arc on location and extent of destruction of electrodes. Erosive effects of the arc have a decisive impact on the deterioration of the operating parameters of switches and even the loss of their nominal switching capacity. Weak erosive interactions of the diffusive arc and unfavourable effects of the constricted arc has been demonstrated. The effectiveness of the electrodes with transverse magnetic fields depends on off phase of short-circuit currents. The destruction of the electrodes with axial magnetic field is smaller than for other types of electrodes for equivalent current values and that gives the potential to increase their durability.

Pages (from - to)

395 - 406

Book

Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój, OZE, elektroenergetyka, prawo, ochrona środowiska, ekologia, biomasa, odpady komunalne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.