Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Porównanie dyskontowych wskaźników oceny opłacalności ekonomicznej inwestycji na wybranym przykładzie

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Comparison discount indicators economic assessment of profitability of investment in selected example

Year of publication

2016

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2016 | Journal number: Issue 86

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • wskaźniki dyskontowe
  • całkowite koszty roczne
  • wartość bieżąca netto
  • zaktualizowany okres zwrotu
  • wskaźnik rentowności
  • wewnętrzna stopa zwrotu
Abstract

PL W artykule przedstawiono i przeanalizowano podstawowe dyskontowe wskaźniki oceny opłacalności ekonomicznej inwestycji takie jak: CKR – całkowite koszty roczne, NPV – wartość bieżącą netto, DPP – zaktualizowany okres zwrotu, PI – wskaźnik rentowności, IRR – wewnętrzną stopę zwrotu. Następnie dokonano analizy porównawczej wybranych wskaźników, oceniając, który z rozpatrywanych wariantów jest najkorzystniejszy. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w oparciu o rachunek dyskonta, uwzględniając zmienność wartości pieniądza w czasie. Jako narzędzie wykorzystano program Excel. Analizę wykonano dla elektrociepłowni dla dwóch rodzajów paliwa (węgla kamiennego i biomasy), rozpatrując trzy warianty. Wariant pierwszy dotyczy spalania biomasy, wariant drugi spalania węgla, w wariancie trzecim mamy do czynienia z układem hybrydowym węgiel i biomasa.

EN The article presents and analyzes the basic discount indicators of economic viability of investment such as: CKR – the total annual cost, NPV – net present value, the DPP – updated payback period, PI – rate of return, IRR – internal rate of return. Then a comparative analysis of selected indicators, assessing which of the options under consideration is most preferred. All calculations were performed on the basis of bill discounting, taking into account the volatility of the value of money over time. As a tool used Excel. The analysis was performed for the power plant for two types of fuel (coal and biomass), considering three variants. The first option applies to biomass, the second option of burning coal, the third variant we are dealing with a hybrid system coal and biomass.

Pages (from - to)

79 - 86

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2016, 18-19.04.2016, Poznan, Poland

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.