Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Problem wyznaczania niepewności pomiaru wartości przemieszczeń podczas próbnego obciążenia obiektu mostowego

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Problem of determining the measurement uncertainty of displacements during load test of bridge structure

Year of publication

2016

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 21

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • próbne obciążenie obiektu mostowego
  • pomiar przemieszczeń pionowych
  • niepewność pomiaru
Abstract

PL W pracy przedstawiono problematykę wyznaczania niepewności pomiaru przemieszczeń pionowych przęsła mostu (służące do wyznaczenia ugięcia) rejestrowanych podczas przeprowadzania próbnego obciążenia statycznego. Oprócz potrzebnej terminologii z obszaru metrologii podano podstawowe wzory i metody szacowania niepewności pomiaru. Sformułowano różne grupy czynników wpływających na pomiar, a do określenie ich niepewności posłużono się odpowiednimi dokumentami, wiedzą ogólną, własnymi analizami numerycznymi i doświadczeniem zawodowym. Wykonano przykłady oszacowania wielkości niepewności przemieszczenia pionowego (określonego teoretycznie) dla różnych technik pomiarowych i przy założonych, różnych zewnętrznych czynnikach wpływających.

EN In the paper the problem of determining the uncertainty of vertical displacements measurement of bridge span recorded during static load test is presented. In addition to the required terminology of metrology, basic formulas and methods of estimating measurement uncertainty were given. Various groups of factors affecting the measurement were defined. In order to determine the standard uncertainties referred to the absolute of error using the relevant documents, the results of own numerical analyses or knowledge and professional experience were used. Several examples of estimation of the vertical displacement uncertainty (calculated theoretically) were performed. The specificity of the different measuring techniques with the assumption of influence of many external factors was as well taken into account.

Pages (from - to)

257 - 277

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.