Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Rewitalizacja energetyczna w architekturze tradycyjnej

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2016 | Journal number: nr 1(30)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Abstract

PL Artykuł poświęcony jest problemowi efektywności energetycznej budynków i dotyczy przede wszystkim najstarszych obiektów. Rosnące koszty energii, bariery technologiczne, ograniczenia konserwatorskie oraz wysokie koszty modernizacji, to czynniki ograniczające możliwości implementacji efektywnych rozwiązań energetycznych do ww. budynków. Zdarza się, że z tych powodów obiekty takie tracą walory użytkowe i często popadają w ruinę. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problem rewitalizacji budynków tradycyjnych poprzez podnoszenie ich efektywności energetycznej. Problem ten został zauważony na świecie, a w niektórych krajach (np. w Niemczech) stanowi coraz większą gałąź tamtejszego budownictwa. Niestety, w Polsce temat ten jest ciągle niszowy, choć istnieją ciekawe przykłady rewitalizacji budynków zabytkowych w oparciu o podniesienie ich efektywności energetycznej. W pracy przedstawiono stan prawny, związany z zagadnieniem oraz dane statystyczne, dotyczące opisywanej problematyki. Ukazane zostały także możliwości rewitalizacji tradycyjnych budynków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W celu poszerzenia nomenklatury dotyczącej modernizacji budynków, istniejących poprzez podniesienie ich efektywności energetycznej, w pracy wprowadzono pojęcie rewitalizacji energetycznej, dzięki któremu autorzy mają nadzieję na zwrócenie większej uwagi na pomijany często problem efektywności energetycznej najstarszych budynków, a w dłuższym okresie spowodowanie poprawy stanu technicznego najstarszych budynków oraz podniesienie ich walorów użytkowych.

EN This article applies to the problem of energetic efficiency of the buildings and is especially focused on the eldest ones. Growing costs of Energy, technological barriers, as well as great costs of renovation are the factors that cause the problems in implementation of efficient energetic solutions. It happens, that for above-mentioned reasons the eldest buildings lose their utility values and often become ruins. The aim of this paper is to pay the attention to the problem of traditional buildings’ revitalization, through increasing their energetic efficiency. This problem was noticed in many countries (i.ex. Germany) and its solution is the growing branch of the building sector. Unfortunately in Poland this subject is still unpopular in, however there are some interesting examples of monumental buildings’ revitalization, that were based on increased energetic efficiency. The article presents the types of renewable energy sources, legal acts and statistical data that relates to the subject of this work. The possibilities of traditional buildings’ revitalization using modern technologies were also presented. To extend the terminology relating to existing buildings’ modernization through increasing their energetic efficiency there was a brand new term of energetic revitalization introduced to this work. Authors hopes that it will allow to pay more attention to often ignored problem of energetic efficiency of the eldest buildings, and in long term to improving the technical condition of existing buildings and rising their utility values.

Pages (from - to)

950 - 963

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/3._technika.pdf#page=169

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.