Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Układy hybrydowe typu TiO2/ortofosforan wapnia - otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna

Authors

Olga Kulewicz (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The TiO2/calcium orthophosphate hybrid systems - preparation and physicochemical characteristic

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

13.10.2015