Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

On non-monotonicity, expressiveness and robustness of additive value function in multiple criteria decision aiding

Authors

Jakub Wąsikowski (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Badanie niemonotoniczności, ekspresywności oraz odporności addytywnej funkcji wartościw wielokryterialnym wspomaganiu decyzji

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

29.10.2015