Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ środków ochrony indywidualnej rąk na poziom ryzyka przy wykonywaniu czynności roboczych na wybranych stanowiskach pracy

Authors

Sylwia Idzik (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The impact of personal hand protection on the level of risk when performing work activities at selected workplaces

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.07.2018