Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Amoniowe ciecze jonowe z herbicydowymi anionami

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Ammonium ionic liquids with herbicidal anions

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ciecze jonowe
  • herbicydowe ciecze jonowe
  • herbicydy
  • polimerowe ciecze jonowe
  • ochrona roślin
EN
  • ionic liquids
  • herbicidal ionic liquids
  • herbicides
  • polymeric ionic liquids
  • plant protection
Streszczenie

PL Opisano metodykę syntezy wykorzystanej do otrzymania herbicydowych cieczy jonowych. Źródłami kationów były dostępne handlowo chlorki amoniowe i poliamoniowe, a także zsyntezowano dihalogenki bisamoniowe. Źródłami anionów były wybrane kwasy takie jak kwas 2,4-D, kwas MCPA, kwas dikamba, kwas MCPP, glifosat oraz metsulfuron metylu. Dla każdego produktu opracowano indywidualną metodologię jego wyodrębnienia z mieszaniny poreakcyjnej. Struktury otrzymanych związków potwierdzono za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego, a ich czystość technikami: chromatografii cienkowarstwowej, analizy elementarnej oraz miareczkowania dwufazowego. Określono wpływ anionów na położenie sygnałów pochodzących od protonów oraz atomów węgla na otrzymanych widmach. Dla wszystkich zsyntezowanych związków określono rozpuszczalność w temperaturze 25 °C w 10 popularnych rozpuszczalnikach, a skaningowa kalorymetria różnicowa posłużyła do wyznaczenia temperatur przemian fazowych. Aktywność chwastobójczą sprawdzono w doświadczeniach szklarnianych oraz polowych, a uzyskane wyniki porównano ze stosowanymi powszechnie preparatami komercyjnymi.

EN The methodology of synthesis used to obtain the herbicidal ionic liquids is described. The sources of cation were commercially available ammonium and polyammonium chlorides and additionally bisammonium dihalides were synthesized. The sources of anions were selected acids such as 2,4-D acid, MCPA acid, dicamba acid, MCPP acid, glyphosate and metsulfuron methyl. An individual methodology of isolation from the post-reaction mixture was developed for each product. The structures of obtained compounds were confirmed by nuclear magnetic resonance and their purity was confirmed by techniques: thin layer chromatography, elemental analysis and a two-phase titration. The influence of anions on the location of signals from protons and carbon's atoms was determined in the obtained spectra. For all synthesized compounds solubility at 25 °C was determined in common solvents. Differential scanning calorimetry was used to determine the temperature of phase transformations. Herbicidal activity was tested in greenhouse and field experiments. Achieved results were compared with commonly used commercial preparations.

Liczba stron

130

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1941

Katalog on-line

to201990752

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Urszula Domańska-Żelazna

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

24.05.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jerzy Siepak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.06.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.10.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna