Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Amoniowe ciecze jonowe z herbicydowymi anionami

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Ammonium ionic liquids with herbicidal anions

Language

polish

Keywords
PL
  • ciecze jonowe
  • herbicydowe ciecze jonowe
  • herbicydy
  • polimerowe ciecze jonowe
  • ochrona roślin
EN
  • ionic liquids
  • herbicidal ionic liquids
  • herbicides
  • polymeric ionic liquids
  • plant protection
Abstract

PL Opisano metodykę syntezy wykorzystanej do otrzymania herbicydowych cieczy jonowych. Źródłami kationów były dostępne handlowo chlorki amoniowe i poliamoniowe, a także zsyntezowano dihalogenki bisamoniowe. Źródłami anionów były wybrane kwasy takie jak kwas 2,4-D, kwas MCPA, kwas dikamba, kwas MCPP, glifosat oraz metsulfuron metylu. Dla każdego produktu opracowano indywidualną metodologię jego wyodrębnienia z mieszaniny poreakcyjnej. Struktury otrzymanych związków potwierdzono za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego, a ich czystość technikami: chromatografii cienkowarstwowej, analizy elementarnej oraz miareczkowania dwufazowego. Określono wpływ anionów na położenie sygnałów pochodzących od protonów oraz atomów węgla na otrzymanych widmach. Dla wszystkich zsyntezowanych związków określono rozpuszczalność w temperaturze 25 °C w 10 popularnych rozpuszczalnikach, a skaningowa kalorymetria różnicowa posłużyła do wyznaczenia temperatur przemian fazowych. Aktywność chwastobójczą sprawdzono w doświadczeniach szklarnianych oraz polowych, a uzyskane wyniki porównano ze stosowanymi powszechnie preparatami komercyjnymi.

EN The methodology of synthesis used to obtain the herbicidal ionic liquids is described. The sources of cation were commercially available ammonium and polyammonium chlorides and additionally bisammonium dihalides were synthesized. The sources of anions were selected acids such as 2,4-D acid, MCPA acid, dicamba acid, MCPP acid, glyphosate and metsulfuron methyl. An individual methodology of isolation from the post-reaction mixture was developed for each product. The structures of obtained compounds were confirmed by nuclear magnetic resonance and their purity was confirmed by techniques: thin layer chromatography, elemental analysis and a two-phase titration. The influence of anions on the location of signals from protons and carbon's atoms was determined in the obtained spectra. For all synthesized compounds solubility at 25 °C was determined in common solvents. Differential scanning calorimetry was used to determine the temperature of phase transformations. Herbicidal activity was tested in greenhouse and field experiments. Achieved results were compared with commonly used commercial preparations.

Number of pages

130

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 1941

On-line catalog

to201990752

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Urszula Domańska-Żelazna

Place

Warszawa, Polska

Date

24.05.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Siepak

Place

Poznań, Polska

Date

15.06.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.10.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna