Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza porównawcza emisji spalin autobusów miejskich z silnikami zasilanymi olejem napędowym oraz paliwami alternatywnymi

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Comparative analysis of exhaust emissions from city buses with diesel fuel engines and alternative fuels

Language

polish

Keywords
PL
  • autobus
  • biometan
  • rzeczywista emisja spalin
  • paliwa alternatywne
  • pokładowe systemy mierzące emisję
EN
  • bus
  • biomethane
  • real driving emission
  • alternative fuel
  • portable emission measurement systems
Abstract

PL Badania porównawcze emisji zanieczyszczeń spalin i zużycia paliwa z autobusów komunikacji miejskiej z silnikami zasilanymi olejem napędowym, sprężonym gazem ziemnym i sprężonym biometanem, przy wykorzystaniu powyższej aparatury, leżały u podstaw realizacji rozprawy doktorskiej. W rozprawie doktorskiej odniesiono się do problemu emisji spalin z autobusów komunikacji miejskiej zasilanych różnymi paliwami. Na podstawie tej analizy określono cel i zakres rozprawy oraz sformułowano problemy badawcze. Przedstawiono również aparaturę pomiarową wykorzystywaną w badaniach oraz harmonogram programu badawczego i warunki jego wykonania. Na podstawie wyników badań przeprowadzono szczegółową ocenę parametrów ruchu autobusów. Dokonano analiz zużycia paliw badanych pojazdów oraz zanieczyszczeń spalin przez nie emitowanych. Wykorzystując otrzymane wyniki dokonano oceny efektów ekonomiczno-środowiskowych eksploatacji badanych autobusów na trasach przejazdowych.

EN Comparative studies of exhaust emissions and fuel consumption from city buses with en-gines powered by diesel fuel, compressed natural gas and compressed biomethane, using the above equipment, were the basis for the implementation of dissertation. The dissertation refers to the problem of exhaust emission from city buses powered various fuels. On the basis of this analysis, the purpose and scope of the dissertation were determined, and research problems were specified. The measuring equipment used in the testing and implementation of the research program and the conditions for its schedule is also presented. Based on the results of the testing, a detailed assessment of bus traffic parameters was carried out. Analyses of the fuel consumption of the tested vehicles and pollutants of exhaust emitted by them were made. Using the obtained results, an evaluation was carried out regarding the economic and environmental effects of the operation of the tested buses on the run-through roads.

Number of pages

109

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1934

On-line catalog

to201890819

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Zbigniew J. Sroka

Place

Wrocław, Polska

Date

12.09.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Zdzisław Stelmasiak

Place

Bielsko-Biała, Polska

Date

10.09.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

01.10.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.