Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza porównawcza emisji spalin autobusów miejskich z silnikami zasilanymi olejem napędowym oraz paliwami alternatywnymi

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Comparative analysis of exhaust emissions from city buses with diesel fuel engines and alternative fuels

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • autobus
  • biometan
  • rzeczywista emisja spalin
  • paliwa alternatywne
  • pokładowe systemy mierzące emisję
EN
  • bus
  • biomethane
  • real driving emission
  • alternative fuel
  • portable emission measurement systems
Streszczenie

PL Badania porównawcze emisji zanieczyszczeń spalin i zużycia paliwa z autobusów komunikacji miejskiej z silnikami zasilanymi olejem napędowym, sprężonym gazem ziemnym i sprężonym biometanem, przy wykorzystaniu powyższej aparatury, leżały u podstaw realizacji rozprawy doktorskiej. W rozprawie doktorskiej odniesiono się do problemu emisji spalin z autobusów komunikacji miejskiej zasilanych różnymi paliwami. Na podstawie tej analizy określono cel i zakres rozprawy oraz sformułowano problemy badawcze. Przedstawiono również aparaturę pomiarową wykorzystywaną w badaniach oraz harmonogram programu badawczego i warunki jego wykonania. Na podstawie wyników badań przeprowadzono szczegółową ocenę parametrów ruchu autobusów. Dokonano analiz zużycia paliw badanych pojazdów oraz zanieczyszczeń spalin przez nie emitowanych. Wykorzystując otrzymane wyniki dokonano oceny efektów ekonomiczno-środowiskowych eksploatacji badanych autobusów na trasach przejazdowych.

EN Comparative studies of exhaust emissions and fuel consumption from city buses with en-gines powered by diesel fuel, compressed natural gas and compressed biomethane, using the above equipment, were the basis for the implementation of dissertation. The dissertation refers to the problem of exhaust emission from city buses powered various fuels. On the basis of this analysis, the purpose and scope of the dissertation were determined, and research problems were specified. The measuring equipment used in the testing and implementation of the research program and the conditions for its schedule is also presented. Based on the results of the testing, a detailed assessment of bus traffic parameters was carried out. Analyses of the fuel consumption of the tested vehicles and pollutants of exhaust emitted by them were made. Using the obtained results, an evaluation was carried out regarding the economic and environmental effects of the operation of the tested buses on the run-through roads.

Liczba stron

109

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1934

Katalog on-line

to201890819

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Zbigniew J. Sroka

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

12.09.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Zdzisław Stelmasiak

Miejsce

Bielsko-Biała, Polska

Data

10.09.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

01.10.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport