Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Zarządzanie ryzykiem zagrożeń generowanych podczas eksploatacji infrastruktury kolejowej

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Management of risk related to operation and maintenance of railway infrastructure

Language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie ryzykiem
  • systemy zarządzania bezpieczeństwem
  • zarządcy infrastruktury kolejowej
EN
  • risk management
  • safety management systems
  • railway infrastructure managers
Abstract

PL Celem rozprawy jest przygotowanie składowych nowej metody zarządzania ryzykiem zagrożeń generowanych podczas eksploatacji infrastruktury kolejowej, zintegrowanej z wdrożonym systemem zarządzania bezpieczeństwem zarządcy infrastruktury, ale również wystarczająco intuicyjnej w zastosowaniach praktycznych. Mając na uwadze krytyczny stosunek szeregowych pracowników do obowiązku związanego z zapisami procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem założono, że nowa metoda zarządzania ryzykiem zagrożeń musi możliwie jak najmniej zmieniać obecne praktyki. Zostały one zidentyfikowane i opisane. Podjęto także próbę dopasowania zapisów obowiązujących procedur diagnostycznych do procesów realizowanych w ramach klasycznych metod zarządzania ryzykiem zagrożeń. Na podstawie zebranych danych zaproponowano nową metodę zarządzania ryzykiem oraz narzędzia (segmentowy model ryzyka, graficzną charakterystykę zagrożenia i konfigurator systemu bezpieczeństwa) i przeprowadzono weryfikację ich przydatności.

EN The purpose of the dissertation is to prepare the components of a new risk management method for hazards generated during the operation of the railway infrastructure, integrated with the implemented infrastructure manager safety management system, but also sufficiently intuitive in practical applications. Taking into account the critical attitude of regular employees to the obligation related to the provisions of the procedures of the safety management system, it was assumed that the new method of risk management must change the current practices as little as possible. The practicies were identified and described. An attempt was also made to adjust the povisions of the existing diagnostic procedures to the processes of the classical risk management methods. On the basis of the collected data, a new risk management method and dedicated tools (segment risk model, graphical hazard profile and safety system configurator) were proposed and their suitability verified.

Number of pages

101

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1915

On-line catalog

to20189970

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Ewa Kardas-Cinal

Place

Warszawa, Polska

Date

21.05.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marek Sitarz

Place

Gliwice, Polska

Date

21.05.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

05.06.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.