Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zarządzanie ryzykiem zagrożeń generowanych podczas eksploatacji infrastruktury kolejowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Management of risk related to operation and maintenance of railway infrastructure

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie ryzykiem
  • systemy zarządzania bezpieczeństwem
  • zarządcy infrastruktury kolejowej
EN
  • risk management
  • safety management systems
  • railway infrastructure managers
Streszczenie

PL Celem rozprawy jest przygotowanie składowych nowej metody zarządzania ryzykiem zagrożeń generowanych podczas eksploatacji infrastruktury kolejowej, zintegrowanej z wdrożonym systemem zarządzania bezpieczeństwem zarządcy infrastruktury, ale również wystarczająco intuicyjnej w zastosowaniach praktycznych. Mając na uwadze krytyczny stosunek szeregowych pracowników do obowiązku związanego z zapisami procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem założono, że nowa metoda zarządzania ryzykiem zagrożeń musi możliwie jak najmniej zmieniać obecne praktyki. Zostały one zidentyfikowane i opisane. Podjęto także próbę dopasowania zapisów obowiązujących procedur diagnostycznych do procesów realizowanych w ramach klasycznych metod zarządzania ryzykiem zagrożeń. Na podstawie zebranych danych zaproponowano nową metodę zarządzania ryzykiem oraz narzędzia (segmentowy model ryzyka, graficzną charakterystykę zagrożenia i konfigurator systemu bezpieczeństwa) i przeprowadzono weryfikację ich przydatności.

EN The purpose of the dissertation is to prepare the components of a new risk management method for hazards generated during the operation of the railway infrastructure, integrated with the implemented infrastructure manager safety management system, but also sufficiently intuitive in practical applications. Taking into account the critical attitude of regular employees to the obligation related to the provisions of the procedures of the safety management system, it was assumed that the new method of risk management must change the current practices as little as possible. The practicies were identified and described. An attempt was also made to adjust the povisions of the existing diagnostic procedures to the processes of the classical risk management methods. On the basis of the collected data, a new risk management method and dedicated tools (segment risk model, graphical hazard profile and safety system configurator) were proposed and their suitability verified.

Liczba stron

101

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1915

Katalog on-line

to20189970

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Ewa Kardas-Cinal

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

21.05.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Marek Sitarz

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

21.05.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

05.06.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport