Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Kształtowanie cech materiałowych elastomerów magnetoreologicznych w budowie maszyn

Autorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Shaping the material properties of magnetorheological elastomers in mechanical engineering

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • elastomery magnetoreologiczne
  • tłumienie
  • właściwości mechaniczne
  • indukcja magnetyczna
EN
  • magnetorheological elastomers
  • damping
  • mechanical properties
  • magnetic induction
Streszczenie

PL Temat dysertacji wiąże się z analizą właściwości mechanicznych elementów konstrukcyjnych maszyn wykonanych z materiałów magnetoreologicznych. Prace badawcze mają charakter poznawczy i zorientowane są na określenie wpływu stałego pola magnetycznego na wybrane właściwości mechaniczne rozpatrywanych kompozytów. W trakcie ich realizacji, wyznaczono niezbędne stałe materiałowe, które wykorzystano do sformułowania modelu reologicznego charakteryzującego ich właściwości mechaniczne. Umożliwiło to wykonanie niezbędnych, z naukowego i inżynierskiego punktu widzenia, analiz i symulacji. Na tej podstawie podjęto etap konstrukcyjny przykładowych elementów wykonanych z elastomerów magnetoreologicznych. Sformułowano zadania badawcze, których opis ujęto w sześciu kolejnych rozdziałach rozprawy. Praca zakończona jest podsumowaniem i wnioskami. Zwrócono szczególną uwagę na charakter otrzymanych wyników badań i symulacji. Zaproponowano również dalsze kierunki badań cech materiałowych oraz zjawisk zachodzących w magnetoreologicznych elastomerach.

EN The topic of this dissertation concerns the analysis of mechanical properties of the structural elements of the machines made of magnetorheological materials. This research is exploratory in nature and is focused on determining the influence of the constant magnetic field on selected mechanical properties of the composites under investigation. In the course of research, the necessary material constants used to formulate the rheological model characterizing their mechanical properties have been determined. This made it possible to carry out the analysis and modelling necessary from the scientific and engineering perspective. On this basis, the construction phase of sample elements made of magnetorheological elastomers has been undertaken. The research objectives, whose description can be found in the following six chapters of this dissertation, have been formulated. The work is completed with a summary and conclusions. Particular attention has been paid on the nature of the results of research and simulation. Also, further directions of research into the characteristics of materials and phenomena occurring in magnetorheological elastomers have been proposed.

Liczba stron

122

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1917

Katalog on-line

to20189975

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marcin Bajkowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

17.04.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Grzegorz Domek

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

14.04.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

09.05.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn