Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Kształtowanie cech materiałowych elastomerów magnetoreologicznych w budowie maszyn

Authors

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Shaping the material properties of magnetorheological elastomers in mechanical engineering

Language

polish

Keywords
PL
  • elastomery magnetoreologiczne
  • tłumienie
  • właściwości mechaniczne
  • indukcja magnetyczna
EN
  • magnetorheological elastomers
  • damping
  • mechanical properties
  • magnetic induction
Abstract

PL Temat dysertacji wiąże się z analizą właściwości mechanicznych elementów konstrukcyjnych maszyn wykonanych z materiałów magnetoreologicznych. Prace badawcze mają charakter poznawczy i zorientowane są na określenie wpływu stałego pola magnetycznego na wybrane właściwości mechaniczne rozpatrywanych kompozytów. W trakcie ich realizacji, wyznaczono niezbędne stałe materiałowe, które wykorzystano do sformułowania modelu reologicznego charakteryzującego ich właściwości mechaniczne. Umożliwiło to wykonanie niezbędnych, z naukowego i inżynierskiego punktu widzenia, analiz i symulacji. Na tej podstawie podjęto etap konstrukcyjny przykładowych elementów wykonanych z elastomerów magnetoreologicznych. Sformułowano zadania badawcze, których opis ujęto w sześciu kolejnych rozdziałach rozprawy. Praca zakończona jest podsumowaniem i wnioskami. Zwrócono szczególną uwagę na charakter otrzymanych wyników badań i symulacji. Zaproponowano również dalsze kierunki badań cech materiałowych oraz zjawisk zachodzących w magnetoreologicznych elastomerach.

EN The topic of this dissertation concerns the analysis of mechanical properties of the structural elements of the machines made of magnetorheological materials. This research is exploratory in nature and is focused on determining the influence of the constant magnetic field on selected mechanical properties of the composites under investigation. In the course of research, the necessary material constants used to formulate the rheological model characterizing their mechanical properties have been determined. This made it possible to carry out the analysis and modelling necessary from the scientific and engineering perspective. On this basis, the construction phase of sample elements made of magnetorheological elastomers has been undertaken. The research objectives, whose description can be found in the following six chapters of this dissertation, have been formulated. The work is completed with a summary and conclusions. Particular attention has been paid on the nature of the results of research and simulation. Also, further directions of research into the characteristics of materials and phenomena occurring in magnetorheological elastomers have been proposed.

Number of pages

122

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1917

On-line catalog

to20189975

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marcin Bajkowski

Place

Warszawa, Polska

Date

17.04.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Grzegorz Domek

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

14.04.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.05.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.