Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda oceny wpływu wybranych innowacji organizacyjnych na biznesową pozycję konkurencyjną małego przedsiębiorstwa

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The method of assessing the impact of selected organizational innovations on the business competitive positioning of a small company

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • innowacja
  • innowacja organizacyjna
  • konkurencyjność
  • pozycja konkurencyjna
  • e-commerce
EN
  • innovation
  • organizational innovation
  • competitiveness
  • competitive position
  • e-commerce
Streszczenie

PL Przedmiotem dysertacji jest zagadnienie innowacyjności organizacyjnej oraz próba wykazania potencjalnych zależności determinujących ich wpływ na biznesową pozycję konkurencyjną małego przedsiębiorstwa. Jednocześnie za podstawowy cel naukowy rozprawy przyjęto opracowanie koncepcji metody badania wpływu powyższych zmiennych, praktyczną weryfikację metody, a także usystematyzowanie dostępnej wiedzy. Cel utylitarny stanowiło opracowanie kompozycji kluczowych elementów innowacyjnych przedsiębiorstwa oddziaływujących na pozycję konkurencyjną. Pole badawcze zawężone zostało do sektora e-commerce w Polsce (ze wskazaniem na podsektor modowy - fashion). Z powyższych celów wynikły zadania szczegółowe obejmujące pogłębioną analizę literaturową, weryfikację dostępnej wiedzy eksperckiej oraz badania reprezentatywnej grupy podmiotów. Teoretyczno - empiryczne rozważania oparte zostały na sformułowanych hipotezach badawczych oraz presumpcjach. Przedstawione założenia udało się zrealizować szczególnie dzięki opracowaniu zestawu najistotniejszych innowacji organizacyjnych. Umożliwiło to dalszą eksplorację zagadnienia w ramach badań nad metodą, badań pilotażowych oraz pogłębionych badań rynkowych. Uzyskane rezultaty powinny potwierdzać, że przyjęta koncepcja metody jest pomocnym instrumentem oceny. Istotne dla końcowych rozstrzygnięć okazały się wnioski wypracowane w ramach samooceny badanych podmiotów, odniesione do obecnej i postulowanej w przyszłości pozycji konkurencyjnej. W podsumowaniu rozprawy sformułowano nie tylko akademickie postulaty innowacyjności oraz konkurencyjności, ale także praktyczne wskazówki umożliwiające konstruowanie wytycznych dla decydentów i kadry menedżerskiej sektora. Opracowanie nosi ładunek studium teoretyczno-empirycznego. Uwzględnia wiedzę oraz doświadczenia eksperckie. Może wspomagać konkurencyjne działania kreatorów oraz adaptatorów innowacji.

EN The subject of dissertation is the issue of organizational innovation and an attempt to demonstrate potential interdependencies determining their impact on the competitive business position of a small enterprise. At the same time, the basic purpose of the dissertation was to develop a conceptual method for examining the impact of above variables, to conduct a practical verification of the method, as well as to systematize available data. The utilitarian purpose was to develop a formation of the key innovative elements for an enterprise that affect the competitive position. The research field was narrowed down to e-commerce sector in Poland, with focus on the fashion sub-sector. The above objectives have resulted in detailed tasks including in-depth literature analysis, verification of available expert data and a survey within a representative group of entities. Theoretical and empirical discussion is based on formulated research hypotheses and presumptions.The realization of objectives presented above was possible particularly by reason of developing a set of the most important organizational innovations. This enabled further exploration of the issues within the research method, pilot studies and in-depth market research. The results should confirm that the approach accepted in the concept of method is a helpful assessment tool. The findings of the self-assessment of the examined entities, related to current and proposed in the future competitive position, proved to be relevant for the final settlement. The summary of the dissertation contains not only the academic demands of innovation and competitiveness, but also practical guidelines to help develop directives for decision-makers and managers in the sector. The dissertation carries the load of a theoretical and empirical study. It includes wisdom and professional experience of experts. It can support the competitive actions of creators and adaptors of innovation.

Liczba stron

207

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1902

Katalog on-line

to20189981

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jerzy Lewandowski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

26.01.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Agnieszka Szpitter

Miejsce

Sopot, Polska

Data

18.01.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

01.03.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu