Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka badań efektywności złożonych systemów technicznych w przedsiębiorstwach branży meblarskiej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Furniture industry complex technical system effectiveness and operation methodology

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
 • system techniczny
 • efektywność
 • eksploatacja
 • niezawodność systemów
 • procesy stochastyczne
 • struktura szeregowa systemu
EN
 • technical system
 • efficiency
 • operation
 • reliability of systems
 • stochastic systems
 • serial structure of systems
Streszczenie

PL Przedmiotem rozprawy jest opracowanie metodyki badań eksploatacji złożonych systemów technicznych w przemyśle meblarskim. Do przeprowadzonych badań wybrano jednego ze światowych liderów specjalizującego się w seryjnej produkcji produktów przeznaczonych do samodzielnego montażu. Firma nieustanie się rozwija zarówno, jeżeli chodzi o najnowsze technologie jak i liczbę własnych fabryk w Polsce i na świecie. Treść rozprawy składa się z pięciu rozdziałów, spisu rysunków, tabel oraz spisu literaturyW rozdziale pierwszym przeprowadzono wprowadzenie do problematyki efektywności eksploatacji złożonych systemów technicznych jakim jest nowoczesne centrum obróbcze oraz jego wpływu na przestoje w wyniku awarii. Podjęto się uzasadnienia tematu dysertacji oraz postawiono pytania badawcze i cel pracy. W końcowej części rozdziału podano koncepcję rozwiązania problemu.W rozdziale drugim podany został ogląd literatury przedmiotu i jej analiza pod kątem badanej problematyki. Omówiono definicje, cel i zakres zagadnień związanych z systemami technicznymi oraz jego cykl życia. Następnie omówiono pojęcia związane z eksploatacją, niezawodnością i efektywnością systemów technicznych. W ostatniej części rozdziału przeanalizowano modele procesów eksploatacji ze szczególnym wyróżnieniem procesów semi–Markowa, które posłużyły do prowadzenia badańW rozdziale trzecim opisano sektor badawczy skoncentrowany na seryjnej produkcji mebli, wybrany do celu badań obiekt techniczny, stosowane metody ogólnego pomiaru przestojów w dwóch zakładach produkcyjnych dla czterech złożonych systemów technicznych, koszty zatrzymania centrum obróbczego oraz autorską koncepcje wskazującą powtarzalność występowania zdarzeń identyfikowanych jako mikro–awarie celem oceny prawdopodobieństwa ich występowania W rozdziale czwartym przedstawione zostały założenia do modelowania procesów semi–Markowa oraz sposób pozyskania pełnej informacji o występujących stanach zdatności i niezdatności. W dalszej części opisano wyniki badań odnoszące się do prawdopodobieństwa z w jakim może poprawnie realizować zadania centrum obróbcze o strukturze szeregowej. Zbadano także wpływ masy produkowanych elementów na występowanie stanów niezdatności. Na koniec rozdziału przedstawiono wnioski.W rozdziale piątym przedstawiono wnioski i kierunki dalszych badań.

EN The aim of this research is to develop a methodology for the analysis of complex production systems in the furniture industry. For the purpose of the research the world’s leader that designs and sells ready-to-assemble furniture was selected as the sample and data source. This company constantly develops new technologies and builds new factories all around the world. In the thesis there are five chapters and the analysis is supported by numerous drawings, tables and the literature review. The first chapter focuses on the issues of the effectiveness for complex processes in relation to the number of plant failures and production outages. This justifies the definition of the problem and defines the topic for this thesis. In the last part of this chapter a potential solution to the above issue is proposed. The literature review is summarized in the second chapter. The definition, the aim and other areas related to complex production processes are also described. Furthermore, topics related to the operation, reliability and efficiency of those processes are discussed. In the last part of this chapter different models used for the analysis of complex production systems are presented, with the main one being the semi-Markov model. The third chapter describes the research industry that focuses on the complex production systems. Additionally, methods used for the estimation of the downtime and the associated cost on two production lines in for four complex production processes is discussed. Finally, the cost of downtime and the concept that demonstrates the relationship between the recurrence of incidents defined as mico-break-down and their probability is discussed. The next chapter presents the assumptions used to model semi-Markov processes and the method used to obtain the full information about the frequency of break-downs. Next part talks about research results that were used to predict the probability of break-downs using semi-Markov processes for systems with the serial structure. Also, the impact of the weight of different elements produced on the failure frequency of processes was analyzed. The final chapter gives the conclusion and talks about the future work.

Liczba stron

157

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2005

Katalog on-line

to2020500390

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Przemysław Drożyner

Miejsce

Olsztyn, Polska

Data

12.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Edward Kowal

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

03.09.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna