Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metodyka badań efektywności złożonych systemów technicznych w przedsiębiorstwach branży meblarskiej

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Furniture industry complex technical system effectiveness and operation methodology

Language

polish

Keywords
PL
 • system techniczny
 • efektywność
 • eksploatacja
 • niezawodność systemów
 • procesy stochastyczne
 • struktura szeregowa systemu
EN
 • technical system
 • efficiency
 • operation
 • reliability of systems
 • stochastic systems
 • serial structure of systems
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy jest opracowanie metodyki badań eksploatacji złożonych systemów technicznych w przemyśle meblarskim. Do przeprowadzonych badań wybrano jednego ze światowych liderów specjalizującego się w seryjnej produkcji produktów przeznaczonych do samodzielnego montażu. Firma nieustanie się rozwija zarówno, jeżeli chodzi o najnowsze technologie jak i liczbę własnych fabryk w Polsce i na świecie. Treść rozprawy składa się z pięciu rozdziałów, spisu rysunków, tabel oraz spisu literaturyW rozdziale pierwszym przeprowadzono wprowadzenie do problematyki efektywności eksploatacji złożonych systemów technicznych jakim jest nowoczesne centrum obróbcze oraz jego wpływu na przestoje w wyniku awarii. Podjęto się uzasadnienia tematu dysertacji oraz postawiono pytania badawcze i cel pracy. W końcowej części rozdziału podano koncepcję rozwiązania problemu.W rozdziale drugim podany został ogląd literatury przedmiotu i jej analiza pod kątem badanej problematyki. Omówiono definicje, cel i zakres zagadnień związanych z systemami technicznymi oraz jego cykl życia. Następnie omówiono pojęcia związane z eksploatacją, niezawodnością i efektywnością systemów technicznych. W ostatniej części rozdziału przeanalizowano modele procesów eksploatacji ze szczególnym wyróżnieniem procesów semi–Markowa, które posłużyły do prowadzenia badańW rozdziale trzecim opisano sektor badawczy skoncentrowany na seryjnej produkcji mebli, wybrany do celu badań obiekt techniczny, stosowane metody ogólnego pomiaru przestojów w dwóch zakładach produkcyjnych dla czterech złożonych systemów technicznych, koszty zatrzymania centrum obróbczego oraz autorską koncepcje wskazującą powtarzalność występowania zdarzeń identyfikowanych jako mikro–awarie celem oceny prawdopodobieństwa ich występowania W rozdziale czwartym przedstawione zostały założenia do modelowania procesów semi–Markowa oraz sposób pozyskania pełnej informacji o występujących stanach zdatności i niezdatności. W dalszej części opisano wyniki badań odnoszące się do prawdopodobieństwa z w jakim może poprawnie realizować zadania centrum obróbcze o strukturze szeregowej. Zbadano także wpływ masy produkowanych elementów na występowanie stanów niezdatności. Na koniec rozdziału przedstawiono wnioski.W rozdziale piątym przedstawiono wnioski i kierunki dalszych badań.

EN The aim of this research is to develop a methodology for the analysis of complex production systems in the furniture industry. For the purpose of the research the world’s leader that designs and sells ready-to-assemble furniture was selected as the sample and data source. This company constantly develops new technologies and builds new factories all around the world. In the thesis there are five chapters and the analysis is supported by numerous drawings, tables and the literature review. The first chapter focuses on the issues of the effectiveness for complex processes in relation to the number of plant failures and production outages. This justifies the definition of the problem and defines the topic for this thesis. In the last part of this chapter a potential solution to the above issue is proposed. The literature review is summarized in the second chapter. The definition, the aim and other areas related to complex production processes are also described. Furthermore, topics related to the operation, reliability and efficiency of those processes are discussed. In the last part of this chapter different models used for the analysis of complex production systems are presented, with the main one being the semi-Markov model. The third chapter describes the research industry that focuses on the complex production systems. Additionally, methods used for the estimation of the downtime and the associated cost on two production lines in for four complex production processes is discussed. Finally, the cost of downtime and the concept that demonstrates the relationship between the recurrence of incidents defined as mico-break-down and their probability is discussed. The next chapter presents the assumptions used to model semi-Markov processes and the method used to obtain the full information about the frequency of break-downs. Next part talks about research results that were used to predict the probability of break-downs using semi-Markov processes for systems with the serial structure. Also, the impact of the weight of different elements produced on the failure frequency of processes was analyzed. The final chapter gives the conclusion and talks about the future work.

Number of pages

157

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 2005

On-line catalog

to2020500390

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Przemysław Drożyner

Place

Olsztyn, Polska

Date

12.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Edward Kowal

Place

Zielona Góra, Polska

Date

03.09.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.09.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna